Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. Helsedirektoratet skal bidra til å iverksette og gjennomføre vedtatt helse- og sosialpolitikk. Habilitering og rehabilitering er et prioritert satsningsområdet.

Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Tjenestetilbudene og ytelsene skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemning eller kronisk sykdom. Tilsvarende for personer som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

Les hele forskriften her www.lovdata.no

Hvordan søke rehabilitering

Rehabiliteringssteder

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Tjenestetilbudene og ytelsene skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemning eller kronisk sykdom. Tilsvarende for personer som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom ...
Les mer…

Ny veileder for barn og unge med habiliteringsbehov (1.12.2015)

Barn og unge med habiliteringsbehov – Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand ...
Les mer…

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (1.10.15)

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder ...
Les mer…

Evaluering av behandlingsreiser til utlandet for Muskelsyke

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettholdt beslutningen om at pasienter med nevromuskulære sykdommer ikke skal inkluderes i den statlige ordningen med behandlingsreiser til utlandet ...
Les mer…

Vellykket opphold på Beitostølen Helsesportsenter 28/7 – 8/8 -09

FFM fikk i år tildelt et gruppeopphold for muskelsyke barn på Beitostølen Helsesportsenter. Det var foreningen som søkte om oppholdet etter ønske fra medlemmer ...
Les mer…
Click to listen highlighted text!