Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, som vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Funksjonshemmede som ofte er storforbrukere av bl.a. helse- og sosialtjenester gjennom store deler av livet, har større behov enn mange andre for å påvirke utformingen av hjelpeapparatet som er nødvendig for å klare dagliglivet. Brukermedvirkning har vært utprøvd på ulike nivåer og på ulike måter. Utprøvingen har pågått på individnivå, tjenestenivå og politisk nivå. Det legges vekt på at brukermedvirkning er noe mer enn en demokratisk rettighet. Brukermedvirkning er en kvalitetssikring av tjenesteutformingen og en overføring av erfaringsbasert kunnskap til beslutningstakere og tjenesteytere. Dette gjelder enten det er fra enkeltbrukere eller fra organisasjoner av funksjonshemmede.

Brukermedvirkning må alltid settes inn i en sammenheng. Vi er brukere av  noe : en tjeneste, et system, ikke brukere i oss selv.

Hvilken kunnskap representerer brukerne?

Brukerne representerer kunnskap om egen livssmerte – det å eie et problem med de
opplevelser og konsekvenser det medfører i hverdagen, både fysisk og psykisk. Brukeren innehar også erfaringer knyttet til bruk av tjenester og erfaringer med personlig endringsarbeid.

AKTIV BRUKERMEDVIRKNING FORUTSETTER:
  • Kunnskap hos bruker og tjenesteapparat
  • Skolering av bruker og tjenesteapparat
  • Styrke til å bruke kunnskapen man har
  • HOLDNINGER i møtet med hverandre

FFMs retningslinjer for brukermedvirkning: 

Kapittel 8 i Organisasjonshåndboken

Mer om brukermedvirkning:

helsedirektoratet.no

helsebiblioteket.no 

mestring.no

Strategi for brukermedvirkning i NAV

En folder om temaet brukermedvirkning laget av Helse Sør Øst 

Tone I Torp – Brukerkompetanse hva er det ? NMK 20 år 2014

Se Helsedirektoratets film om Bruker- og pårørendemedvirkning. 

Oppdatert 2019.

Gruppe på Facebook

FFM har mange flinke brukermedvirkere som gjør en viktig jobb for foreningen. Det kan oppleves litt ensomt å sitte som brukerrepresentant i et fora med fagfolk og «forståsegpåere». Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook for brukermedvirkere i FFM.

Her har vi muligheten til å diskutere ulike saker, få innspill og inspirasjon fra ande brukermedvirkere rundt omkring i landet. Målet er å lære av hverandre slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb som representant for FFM (eller FFO).

Ønsker du å være med i gruppen? Ta kontakt med Laila Bakke på facebook eller på laila1bakke@gmail.com så legges du til gruppen.

Grunnopplæring i brukermedvirkning

Dette heftet er et opplæringshefte for brukerrepresentanter som er nye i rollen. 

Heftet handler om brukermedvirkning på systemnivå, altså representerende medvirkning. Det dreier seg om hvordan representanter utpekt av funksjonshemmedes organisasjoner møter representanter for tjenester og forvaltning. 

Innholdet er ment som en grunnleggende avklaring av hva brukermedvirkning betyr, og hvordan det kan legges til rette for brukermedvirkning i brukerorganisasjonene og i virksomhetene der brukermedvirkning skjer. 

Last ned heftet på funkis.no

Sjeldne erfaringer – felles kunnskap

Dette heftet belyser hvordan NKSD og FFO bidrar til å støtte brukermedvirkningsarbeidet i sjeldenorganisasjonene, og er ment som en innføring og opplæring i brukermedvirkning, og de særlige utfordringene du møter som representant på sjeldenfeltet. 

Sjeldne erfaringer – felles kunnskap, hefte om brukerrollen utarbeide av FFO og NKSD 2019