Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, som vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Funksjonshemmede som ofte er storforbrukere av bl.a. helse- og sosialtjenester gjennom store deler av livet, har større behov enn mange andre for å påvirke utformingen av hjelpeapparatet som er nødvendig for å klare dagliglivet. Brukermedvirkning har vært utprøvd på ulike nivåer og på ulike måter. Utprøvingen har pågått på individnivå, tjenestenivå og politisk nivå. Det legges vekt på at brukermedvirkning er noe mer enn en demokratisk rettighet. Brukermedvirkning er en kvalitetssikring av tjenesteutformingen og en overføring av erfaringsbasert kunnskap til beslutningstakere og tjenesteytere. Dette gjelder enten det er fra enkeltbrukere eller fra organisasjoner av funksjonshemmede.

Brukermedvirkning må alltid settes inn i en sammenheng. Vi er brukere av  noe : en tjeneste, et system, ikke brukere i oss selv.

Hvilken kunnskap representerer brukerne?

Brukerne representerer kunnskap om egen livssmerte – det å eie et problem med de
opplevelser og konsekvenser det medfører i hverdagen, både fysisk og psykisk. Brukeren innehar også erfaringer knyttet til bruk av tjenester og erfaringer med personlig endringsarbeid.

AKTIV BRUKERMEDVIRKNING FORUTSETTER:
  • Kunnskap hos bruker og tjenesteapparat
  • Skolering av bruker og tjenesteapparat
  • Styrke til å bruke kunnskapen man har
  • HOLDNINGER i møtet med hverandre

FFMs retningslinjer for brukermedvirkning: 

Kapittel 8 i Organisasjonshåndboken

Mer om brukermedvirkning:

helsedirektoratet.no

helsebiblioteket.no 

mestring.no

Strategi for brukermedvirkning i NAV

En folder om temaet brukermedvirkning laget av Helse Sør Øst 

Tone I Torp – Brukerkompetanse hva er det ? NMK 20 år 2014

Se Helsedirektoratets film om Bruker- og pårørendemedvirkning. 

Oppdatert 2019.