Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, som vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Funksjonshemmede som ofte er storforbrukere av bl.a. helse- og sosialtjenester gjennom store deler av livet, har større behov enn mange andre for å påvirke utformingen av hjelpeapparatet som er nødvendig for å klare dagliglivet. Brukermedvirkning har vært utprøvd på ulike nivåer og på ulike måter. Utprøvingen har pågått på individnivå, tjenestenivå og politisk nivå. Det legges vekt på at brukermedvirkning er noe mer enn en demokratisk rettighet. Brukermedvirkning er en kvalitetssikring av tjenesteutformingen og en overføring av erfaringsbasert kunnskap til beslutningstakere og tjenesteytere. Dette gjelder enten det er fra enkeltbrukere eller fra organisasjoner av funksjonshemmede.

St. meld. nr. 34 (1996-97)

Begrepet brukermedvirkning må alltid settes inn i en sammenheng. Vi er brukere av  noe : en tjeneste, et system, ikke brukere i oss selv.

Hvilken kunnskap representerer brukerne?

Brukerne representerer kunnskap om egen livssmerte – det å eie et problem med de
opplevelser og konsekvenser det medfører i hverdagen, både fysisk og psykisk. Brukeren innehar også erfaringer knyttet til bruk av tjenester og erfaringer med personlig endringsarbeid.

AKTIV BRUKERMEDVIRKNING FORUTSETTER:
  • Kunnskap hos bruker og tjenesteapparat
  • Skolering av bruker og tjenesteapparat
  • Styrke til å bruke kunnskapen man har
  • HOLDNINGER i møtet med hverandre

Last ned FFMs retningslinjer for brukermedvirkning: 

Retningslinjer for brukermedvirkning 2016

Sjeldne erfaringer – felles kunnskap, hefte om brukerrollen utarbeide av FFO og NKSD 2019

Les mer om brukermedvirkning:


www.selvhjelp.no

Helsebiblioteket.no

En folder om temaet brukermedvirkning laget av Helse Sør Øst
Tone I Torp – Brukerkompetanse hva er det ? NMK 20 år 2014

FFM har mange flinke brukermedvirkere som gjør en viktig jobb for foreningen. Det kan oppleves litt ensomt å sitte som brukerrepresentant i et fora med fagfolk og «forståsegpåere». Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook for brukermedvirkere i FFM.

 

Her har vi muligheten til å diskutere ulike saker, få innspill og inspirasjon fra ande brukermedvirkere rundt omkring i landet. Målet er å lære av hverandre slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb som representant for FFM (eller FFO).

Ønsker du å være med i gruppen? Ta kontakt med interessepolitisk talsperson, Laila Bakke på facebook eller på laila1bakke@gmail.com så legges du til gruppen.

Lise Connelly fra FFM har deltatt i brukerpanelet som har arbeidet med å finne tiltak for å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede.

Les mer i Muskelnytt nr. 1-2011 (Side 26 )

Boka er ført i pennen av seniorforsker Tone Alm Andreassen ved Arbeids- og forskningsinstituttet og er en veileder i hva det er viktig å kjenne til, og legge arbeid i når man involveres i brukermedvirkning.

Den presenterer NAVs organisasjon og planer for brukermedvirkning, samt brukernes synspunkter om brukermedvirkning, og beskriver:

– hvordan man i praksis kan organisere og arbeide med brukermedvirkning på systemnivå i arbeids- og velferdsforvaltningen
– hvilke medvirkningsformer man kan ta i bruk
– hva som er viktig for at brukerutvalg skal fungere
– hva man bør gjøre som brukerrepresentant 
– hvordan man fra forvaltningens side kan legge til rette for brukermedvirkning.

Boka henvender seg til brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter som involveres i drøftinger om arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. Den henvender seg også til ledelse, administrasjon og ansatte i NAV som skal legge til rette for at brukerrepresentantene kan bli hørt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av NAVs tjenester.

Bestilling 
Boka er utgitt på Gyldendal Akademisk og koster 225 kroner.

Den kan bestilles herfra.

Click to listen highlighted text!