Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

NAV

Bilstønad

Det er to ulike former for bilstønad: Tilskudd til bil i arbeid og utdanning Du må være i arbeid eller ...
Les mer…

Stønad til tannbehandling

Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander (SMT) -  i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom" listes det opp 14 sykdommer eller tilstander som gir grunnlag til refusjon etter Folketrygdloven § 5-6 tredje ledd ...
Les mer…

Brukerpass

Brukerpass er en fullmakt som gir hjelpemiddelbrukere større innflytelse og ansvar i egen sak. Som brukerpassinnehaver kan du selv velge samarbeidspartner. Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen eller hjelpemiddelfirma, og du trenger ikke gå veien om kommunal terapeut. Du må ha et bestillingsnummer fra hjelpemiddelsentralen for å benytte tjenester fra firma ...
Les mer…

Hjelpemidler

Her finnes informasjon om hjelpemiddleområder og individuelle ordninger med lenker til NAV ...
Les mer…

Omsorgsdager

Du kan få omsorgsdager som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk ...
Les mer…

Pleiepenger

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase ...
Les mer…

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for ...
Les mer…

Uføretrygd/Ung ufør

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade. Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd. ...
Les mer…

Grunn og hjelpestønad

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har visse ekstrautgifter som har oppstått på grunn av sykdom, skade eller lyte (medfødte feil og misdannelser). ...
Les mer…

Arbeidsavklaringspenger

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV ...
Les mer…

Egenmelding og sykmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege ...
Les mer…
Click to listen highlighted text!