NAV

Pleiepenger for sykt barn

Du kan få pleiepenger hvis du må være borte fra arbeid på grunn av et barn som trenger omsorg og pleie hele tiden ...
Les mer…

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV ...
Les mer…

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for ...
Les mer…

Uføretrygd/Ung ufør

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade. Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd. ...
Les mer…

Stønad til tannbehandling

Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander (SMT) -  i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom" listes det opp 14 sykdommer eller tilstander som gir grunnlag til refusjon etter Folketrygdloven § 5-6 tredje ledd ...
Les mer…

Egenmelding og sykmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege ...
Les mer…

Grunn og hjelpestønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser ...
Les mer…

Bilstønad

Det er to ulike former for bilstønad: Tilskudd til bil i arbeid og utdanning Du må være i arbeid eller ...
Les mer…

Brukerpass

Brukerpass er en fullmakt som gir hjelpemiddelbrukere større innflytelse og ansvar i egen sak. Som brukerpassinnehaver kan du selv velge samarbeidspartner. Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen eller hjelpemiddelfirma, og du trenger ikke gå veien om kommunal terapeut. Du må ha et bestillingsnummer fra hjelpemiddelsentralen for å benytte tjenester fra firma ...
Les mer…
FFM 40 år