Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Lovverk

Her finnes informasjon om lovverket med lenker til Lovdata – der kan lovene leses i sin helhet.

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Formål med loven: Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett
funksjonsevne.  Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven regulerer  rettigheter når man er i kontakt med offentlige instanser, og skal sikre en betryggende saksbehandling. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne.  Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Denne loven gjelder skader som er voldt
a) i institusjon under spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
b) under ambulansetransport, eller
c) av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, personer som opptrer på vegne av disse, personer som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning eller andre personer som er fastsatt i forskrift.
Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Lov om folketrygd (folketrygdloven)

Lovens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal videre bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkelte persons livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal også bidra til hjelp til selvhjelp.  Lov om folketrygd

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lovens formål er særlig å:

  1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
  2. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
  3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
  4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
  5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
  6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
  7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.
Lov om pasient og brukerrettigheter

Click to listen highlighted text!