Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Kommunen

Avlastning

Avlasting gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Hensikten er å gi personene nødvendig hvile, ferie og fritid ...
Les mer…

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT kort)

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke kollektivtransport. Dette er en tjeneste beregnet på personer ...
Les mer…

Parkeringstillatelse

Har du en forflytningshemming og problemer med å bevege deg over lengre strekninger, kan det hende du har krav på Parkeringstillatelse ...
Les mer…

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsen hadde kunnet delta på egenhånd ...
Les mer…

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er en gruppe på kommunalt nivå som kan tillegges ansvar for planlegging og oppfølging av det enkelte barn i habiliteringsprosessen ...
Les mer…

Støttekontakt

Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av for eksempel funksjonshemming eller sosiale problemer. Alle som trenger personlig hjelp til å aktivisere seg på fritiden eller til å leve et sosialt liv kan få hjelp av en støttekontakt ...
Les mer…

Omsorgslønn

Omsorgslønn kan gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Tjenesten er ikke økonomisk behovsprøvd og er ikke en reell kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ...
Les mer…

Individuell plan

Individuell plan, alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan. ...
Les mer…

Håndbok om helse- og sosialtjenestene i kommunene

Håndboka gir informasjon om hvilke helse- og sosialtjenester kommunene er forpliktet til å tilby sine innbyggere, og hvordan man kan gå fram for å søke om tjenestene. Den viser også brukernes rettigheter og plikter ...
Les mer…

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og person­lig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen ...
Les mer…

Nytt rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse

Den 1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet. Dette gir mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv. 18.12.2015 sendte Regjeringen ut et rundskriv som utdyper hva som ligger i rettigheten ...
Les mer…

Bolig

Husbankens støtteordninger De fleste offentlige ordningene som skal medvirke til å skaffe egnede boliger til personer med spesielle boligbehov, er ...
Les mer…
Click to listen highlighted text!