Vedtekter FFMU

(sist oppdatert etter årsmøtet, 15.04.2023) 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er:  

Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU) 

FFMU er Foreningen for muskelsykes ungdomsorganisasjon. 

 § 2 IDÈGRUNNLAG

 Foreningen er religiøst og partipolitisk uavhengig. Den har som visjon å skape en positiv og inkluderende hverdag for muskelsyk ungdom basert på følgende verdigrunnlag:  

 • likeverd  
 • samhold  
 • glede  
 • forståelse  
 • deltakelse 

 § 3 HOVEDMÅL

Foreningens idégrunnlag søkes realisert ved å: 

 – utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor muskelsyke ungdommer 

 – skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke ungdommer 

 – spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon 

 – medvirke til å bedre mulighetene for behandling og diagnostikk av muskelsykdommer og styrke den vitenskapelige forskning 

 – arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig 

 § 4 MEDLEMSKAP

Alle i aldersgruppen mellom 15 og 35 år, og som er medlemmer i Foreningen For Muskelsyke, er medlemmer av Foreningen for Muskelsykes Ungdom. Medlemskap kan tegnes til halv pris av studenter, kopi av studentbevis må fremlegges. Medlemskap kan tegnes til halv pris av medlemmer som må flytte permanent til institusjon.  

  4.1 Utelukkelse av medlemmer  

  Medlemmer som handler i strid med gjeldende vedtekter kan utelukkes fra foreningen. Før en utelukkelse finner sted skal medlemmet gis anledning til å uttale seg om sin sak. Årsmøtet behandler saken og treffer beslutning om medlemmet skal utelukkes.
Medlemmet kan anke avgjørelsen inn for førstkommende årsmøte.  

  4.2 Stryking av medlemmer  

  Medlemmer som ikke betaler kontingent, strykes, etter purring, innen utgangen av det året regningen skulle vært betalt. 

 § 5 ÅRSMØTET

5.1 Myndighet og innkalling  

Årsmøtet er FFMUs foreningens øverste organ.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen april.
Medlemmene skal ha varsel om årsmøtet minst 10 uker før det avholdes. Årsmøtet annonseres i bladet Muskelnytt og på FFMUs internettsider.
Forslag på saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet avholdes.
Sakspapirene til årsmøtet skal sendes til alle påmeldte deltakere senest 1 uke før årsmøtet avholdes.
Årsmøtets vedtak er endelige.  

5.2 Deltakelse og stemmerett  
  Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap.  

5.3 Årsmøtets saksliste  

  Årsmøtet skal ha følgende saksliste:  

Åpning

Konstituering
a) Navneopprop (eller telling ved digitalt møte)
b) Valg av møteleder
c) Valg av referent(er)
d) Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
e) Valg av tellekorps (kun fysisk årsmøte)
Årsmelding
Regnskap
Handlingsplan
Innkomne forslag
Valg
Avslutning  

  Årsmøtet behandler kun saker som er nevnt i innkallingen. På ordinært årsmøte kan likevel spesielle saker, bortsett fra vedtektsendringer og forslag om oppløsning, tas opp til behandling hvis dette godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer.  

5.4 Valg  

  Årsmøtet velger styret på følgende måte:  

 • Leder velges hvert partallsår  
 • Nestleder velges hvert oddetallsår  
 • Økonomiansvarlig velges hvert partallsår  
 • 1. styremedlem hvert oddetallsår  
 • 2. styremedlem velges hvert partallsår  
 • 3. styremedlem velges hvert år  
 • Varamedlem velges hvert år  

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2 medlemmer.
Valgkomitéen leverer sin innstilling til styret senest 2 uker før årsmøtet.  

  Årsmøtet velger valgkomitéen på følgende måte:  

 • Leder hvert oddetallsår  
 • Medlem velges hvert år  

 Revisor velges hvert år av styret. Autorisert revisor er ikke nødvendig.

Personvalg skal være skriftlige hvis det foreligger flere kandidater til et verv, eller hvis noen krever skriftlig avstemming.  

5.5 Valgbarhet  

 Alle betalende hoved- eller husstandsmedlemmer (mellom 15 og 35 år) ved fylte 15 år, er valgbare til tillitsverv i FFMU. Flertallet av medlemmene i FFMUs styre, komiteer og utvalg skal være muskelsyke eller nær slekt/tilknytning til muskelsyke. Styremedlemmer kan sitte ut perioden de er valgt for, så lenge fremt de er valgt i løpet av året de fyller 35 år. 

  § 6 STYRET

6.1 Ansvar  

 Styret har ansvaret for driften av foreningen. 

Styret kan ikke omgjøre vedtak fattet av årsmøtet.
Styret har ikke rett til å fatte vedtak som binder foreningen utover det som er felt ned i arbeidsprogram og budsjett.
I styresaker der stemmeantall i styret er likt, har leder dobbeltstemme.  

 Personer med nevromuskulære diagnoser og deres pårørende skal ha flertall i styret.  

 Minimum 50% av styrets medlemmer skal være tilstede på styremøter for å fatte vedtak. Unntak kan gjøres i perioder med høyt fravær, etter godkjennelse fra flertallet i styret per mail. Hvis unntak vedtas får styreleder dobbeltstemme.  

Styret skal legge frem årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.  

6.2 Honorering av styremedlemmer  

 Styrets medlemmer honoreres etter en fast grunnsats og møtedeltakelsessats. Satsen vedtas av årsmøtet.
Dersom et styremedlem trekker seg fra sitt verv i løpet av sin vervsperiode, faller honoraret til vedkommende bort. 

§ 7 FFM

FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:  

 • 2 delegater for de første 200 medlemmer  
 • 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.  

7.1 Organisasjonstilknytning til FFM  

FFMU må ha levert revidert årsregnskap og årsmelding innen april, for å ha stemmerett.
 

 FFMUs leder eller stedfortreder møter i FFMs sentralstyre som likeverdig medlem med alle rettigheter.  

FFMUs regnskap føres av FFMs administrasjon. 

 § 8 SAMARBEID MED ANDRE

  Foreningen vil samarbeide med andre organisasjoner i saker hvor det kan fremme muskelsykes sak og for å bedre muskelsykes stilling i samfunnet.  

  Foreningen vil gjennom sitt medlemskap i Unge Funksjonshemmede forsøke å samarbeide aktivt med disse for å fremme gjensidige interesser og kampsaker i samfunnet. 

§ 9 HABILITET

  Tillitsvalgte i FFMU skal vurdere sin habilitet i forkant av hvert møte der vedtak skal fattes. Den som er inhabil i en sak, fratrer under sakens behandling.   

 § 10 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på årsmøtet. For å endre vedtektene kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer. 

 § 11 OPPLØSNING

 Forslag om oppløsning av FFMU kan kun behandles på ordinært årsmøte. For å bli vedtatt må forslaget få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene.
Dersom forslaget blir vedtatt, skal det legges frem for et ekstraordinært årsmøte minst 1 (en) måned etter ordinært årsmøte. Her kreves det 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene for at forslaget skal bli gyldig.
Dersom oppløsning blir vedtatt, settes foreningens midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke nytt FFMU operativt innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til Foreningen for muskelsyke sentralt.