Vedtekter

Vedtekter

FORENINGEN FOR MUSKELSYKES  VEDTEKTER

Gjelder fra dato: 28.06.2021.

Vedtekter-for-FFM-gjeldende-fra-28.06.2021

§ 1 NAVN

Foreningens norske navn er: Foreningen for Muskelsyke (FFM)

Foreningens internasjonale navn er: Neuro Muscular Disorders Association of Norway (NMD Norway)

§ 2 VERDIGRUNNLAG

Foreningen er religiøst og partipolitisk nøytral. Den har som visjon å skape en positiv og stimulerende hverdag for muskelsyke, basert på følgende:

 • toleranse
 • likeverd og respekt
 • nærhet og integritet
 • naturlighet og glede
 • deltakelse og engasjement

Alt arbeid i FFM skal være i tråd med verdigrunnlaget og norsk lovverk.

§ 3 ORGANISASJONENS FORMÅL OG OPPBYGGING

3.1  Foreningens formål er:

 • utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier
 • skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke
 • spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
 • medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning
 • arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig

Det skal vises aktsomhet for de etiske sider ved arbeidet.

3.2  Organisasjonens oppbygging

Organisasjonens oppbygning er følgende:

 • Landsmøtet
 • Sentralstyret
 • Fylkeslag
 • Lokallag

 

Landsmøtet er FFMs øverste organ. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ i landsmøteperioden.

Foreningen for Muskelsykes ungdom (FFMU) er FFMs ungdomsorganisasjon med egne vedtekter.

Fylkeslag er organisatorisk underlagt sentralstyret. Lokallag er organisatorisk underlagt fylkeslaget.

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer er opprettet av FFM for å støtte forskning på nevromuskulære sykdommer. Leder i FFM er også leder i dette fondet som har sine egne vedtekter.

§ 4 MEDLEMSKAP

4.1  Hvem kan være medlem

Muskelsyke og andre som er interessert i å støtte foreningens arbeid kan bli medlem av FFM.

4.2  Typer medlemskap

4.2.1 Hovedmedlemsskap

 1. a) kan tegnes av alle som ønsker å bidra til arbeidet for muskelsyke.

b)kan tegnes til halv pris av studenter, kopi av studentbevis må fremlegges. kan tegnes til halv pris av medlemmer som må flytte permanent til institusjon.

4.2.2. Hustandsmedlemsskap

Kan tegnes av de som tilhører samme husstand som et hovedmedlem. De får ikke tilsendt medlemsinformasjon eller foreningens tidsskrift, men har samme rettigheter som hovedmedlemmer.

4.2.3  Æresmedlemsskap

Æresmedlem betaler kontingent tilsvarende den til enhver tid laveste tillatte kontingent satt av Bufdir,

4.2.4  Støttemedlemskap

Kan tegnes av de som ønsker å støtte foreningens arbeid. De mottar foreningens tidsskrift, men har ellers ingen rettigheter i foreningen.

4.3  Registrering av opplysninger

Medlemskap registreres i et sentralt medlemsregister.

Medlemmer skal få tilstrekkelig informasjon om foreningens bruk og lagring av personopplysninger før registrering skjer slik at personopplysningene kan brukes i medlemslistene til fylkeslag og lokallag.

Medlemmer kan få tilsendt tilbud om å delta i inntektsbringende aktiviteter. Medlemmene har full reservasjonsrett.

Alle medlemmer kan velge å registrere sin diagnose i medlemsregisteret. Det gir foreningen mulighet til å gi diagnoserettet informasjon eller opprette tiltak for spesifikke grupper.

4.4  Valgbarhet

Alle betalende hoved- eller husstandsmedlemmer, ved fylte 15 år, er valgbare til tillitsverv i foreningen sentralt og lokalt.

I alle styrende organer, nasjonalt, regionalt og lokalt skal det være flertall av personer med nevromuskulære diagnoser og deres pårørende.

4.5. Strykning av medlemmer

Medlemmer som ikke betaler kontingent, strykes etter purring innen utgangen av det året regningen skulle vært betalt.

4.6 Utelukkelse av medlemmer

Medlemmer som handler i strid med gjeldende vedtekter eller på annen måte skader foreningen, kan utelukkes fra foreningen sentralt og lokalt, karenstid 3 år. Før behandling av utelukkelse finner sted skal medlemmet gis anledning til å uttale seg og om ønskelig få innsyn i de tilhørende sakspapir. Saken skal behandles i styret i fylkeslaget, sentralstyret og sendes landsmøte for avgjørelse. Ved utelukkelse kan medlemmet anke avgjørelsen inn for førstkommende landsmøte.

§ 5 LANDSMØTET

5.1  Myndighet og innkalling

Landsmøtet er foreningens høyeste organ.

Ordinært landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.

Fylkeslagene og Foreningen for Muskelsykes Ungdom (FFMU) skal ha skriftlig varsel om landsmøtet minst 10 uker før det avholdes. De skal samtidig få beskjed om hvor mange delegater de har rett til å sende.

Likepersonsutvalget, Redaksjonskomiteen og Kontrollkomiteen skal samtidig varsles om landsmøtet.

Saker til landsmøtet må være sentralstyret i hende senest 6 uker før landsmøtet avholdes.

De valgte delegatene i henhold til § 5.2 skal ha skriftlig innkalling med sakspapirene senest 3 uker før landsmøte avholdes. Påmeldte observatører skal samtidig ha sakspapirene.

Skriftlig varsel og innkalling med sakspapirer kan sendes pr e-post. Medlemmer som ikke har e-post må få dette tilsendt i posten.

Landsmøtets vedtak er endelige.

5.2  Deltakelse og stemmerett

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan etter fylte 15 år møte på landsmøte som observatører uten tale og forslagsrett.

Fylkeslagene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:

 • 2 delegater for de første 200 medlemmer
 • 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer

Fylkeslagene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og styrets rapport innen utgangen av april, for å ha stemmerett.

Hvis et fylkeslag bare kan sende èn delegat til Landsmøte, kan denne delegaten gis fullmakt fra sitt fylkesstyre til å avgi det antall stemmer som foreningen har mulighet til etter fordelingsnøkkelen.

Fullmakten må være skriftlig og bekreftet av samtlige styremedlemmer i fylket.

Likepersonsutvalget, Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen kan møte med 1 observatør hver. Likepersonsutvalget møter fortrinnsvis med leder. Disse observatørene har tale og forslagsrett.

Sentralstyret møter som observatører med tale og forslagsrett. Kun valgte delegater har stemmerett.

5.3  Landsmøtets saksliste

Landsmøtet skal ha følgende saksliste:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Navneopprop
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent(er)
 6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Styrets rapport
 9. Regnskap med revisorberetning og rapport fra Kontrollkomiteen
 10. Forskningsfond til orientering
 11. Handlingsplan og prinsipprogram
 12. Innkomne forslag
 13. Budsjett
 14. Valg
 15. Avslutning

Landsmøtet behandler saker som er nevnt i innkallingen. På ordinært landsmøte kan likevel spesielle saker, bortsett fra vedtektsendringer og forslag om oppløsning, tas opp til behandling hvis dette godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal være skriftlig.

5.4  Valg

Landsmøte foretar valgene nedenfor. For å være valgbar må medlemskontingenten for inneværende år være betalt, og vedkommende må være fylt 15 år. Kandidaten må være til stede ved valget eller ha levert skriftlig villighetserklæring.

Sentralstyret velges på følgende måte:

 • Leder velges for 2 år hvert oddetallsår
 • Nestleder velges for 2 år hvert partallsår
 • Økonomiansvarlig velges for 2 år hvert partallsår
 • Interessepolitisk talsperson velges for 2 år hvert oddetallsår
 • Studieleder velges for 2 år hvert partallsår
 • Likepersonsleder velges for 2 år hvert partallsår
 • 1 styremedlem velges for 2 år hvert oddetallsår
 • 1 varamedlem velges for 2 år hvert oddetallsår
 • 1 varamedlem velges for 2 år hvert partallsår
 • 1 varamedlem velges for 1 år Likepersonsutvalget velges på følgende måte:
 • Likepersonsleder og 1 medlem velges for 2 år hvert partallsår
 • 2 medlem velges for 2 år hvert oddetallsår

Likepersonsleder skal ha fast plass i sentralstyret med tale, forslags og stemmerett. Redaksjonskomité velges på følgende måte:

 • Leder og ett medlem velges for 2 år hvert oddetallsår
 • 2 medlemmer velges for 2 år hvert partallsår Kontrollkomité velges på følgende måte:
 • Leder og 1 medlem velges for 2 år hvert oddetallsår
 • 1 medlem velges for 2 år hvert partallsår Valgkomité velges på følgende måte:
 • Leder og et medlem velges for 2 år hvert oddetalls år
 • 2 medlemmer velges for 2 år hvert partalls år.

 

I tillegg velger landsmøte:

 • 1 medlem til styret i Forskningsfondet om muskelsykdommer i henhold til Fondets gjeldende vedtekter
 • Revisor for 1 år

Statuttstyret for Æresmedlem og Hedersbevisning: 2 medlemmer velges for 2 år hvert oddetallsår

2 medlemmer velges for 2 år hvert partallsår

Personvalg skal være skriftlige hvis det foreligger flere kandidater til et verv, eller hvis noen krever skriftlig avstemning.

Valgkomiteen legger frem forslag på kandidater til vervene. Forslagene sendes sammen med sakspapirene i henhold til § 5.1.

5.5  Ekstraordinært landsmøte

Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøtet, og må innkalle dersom minst halvparten av fylkeslagene krever det.

Styret i hvert fylkeslag må fatte et styrevedtak om grunnlag for kravet og skriftlig melde dette til sentralstyret.

Fylkeslagene og FFMU skal ha skriftlig varsel om ekstraordinært landsmøte minst 5 uker før det avholdes. Samme antall delegater som til ordinære landsmøter skal innkalles, ref

 • 5.2. Delegatene og observatørene skal ha sakspapirene og skriftlig innkalling senest 2 uker før.

Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som danner grunnlag for ekstraordinært landsmøte.

§ 6 SENTRALSTYRET

6.1. Sentralstyrets arbeid

Sentralstyret har ansvar for daglig drift av foreningen og vedtar mandat og retningslinjer for de ulike utvalg og komiteer.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Sentralstyret avgjør alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder, evt. nestleder, dobbeltstemme.

Sentralstyret har foreningens arbeidsgiveransvar.

Sentralstyret skal gjennomføre vedtak fattet av landsmøtet og kan ikke omgjøre vedtak fattet av landsmøtet, med unntak av budsjettjusteringer.

Sentralstyret kan fatte vedtak som binder foreningen utover det som er nedfelt i budsjett dersom det kommer saker av viktig karakter, såfremt dette ikke medfører negativ budsjettbalanse.

Sentralstyret skal forberede saker til landsmøtet og legge fram styrets rapport og årsregnskap, sammen med revisjonsrapport og rapport fra kontrollkomiteen.

På sentralstyremøtene møter også FFMUs leder eller annet styremedlem som medlem med fulle rettigheter.

Det føres protokoll fra møtene.

Sentralstyret har tilsynsansvar med fylkeslag. I tilfelle et fylkeslag blir inaktivt ved at det ikke blir avlagt styrets rapport og årsregnskap/ikke avholdt årsmøte, skal sentralstyret forberede sak for første landsmøte som gjør vedtak om videre tiltak.

6.2  Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU)

Sentralstyrets arbeidsutvalg består leder, nestleder, økonomiansvarlig og interessepolitisk talsperson.

Ved forfall møter 1 valgt vara fra sentralstyret. Leder er også leder av AU. Arbeidsutvalgets oppgave er å avlaste sentralstyret for saker av administrativ karakter, samt behandle øvrige saker som ellers ikke kan vente til førstkommende møte i sentralstyret.

Saker av stor viktighet eller av prinsipiell betydning bør bare unntaksvis behandles i AU. I slike tilfeller skal sentralstyrets medlemmer være kontaktet på forhånd.

Saker avgjøres med alminnelig flertall.

Arbeidsutvalget holder møte så ofte det anses påkrevet mellom møtene i sentralstyret.

Det føres protokoll over saker som er behandlet i AU. Sakene refereres i nærmeste påfølgende møte i sentralstyret.

6.3  Habilitet

Tillitsvalgt i FFM er inhabil, og skal ikke delta i saksbehandling eller vedtak i styret i en sak når:

 • vedkommende selv er part i saken
 • vedkommende er i slekt med en part i saken, jfr. Forvaltningsloven
 • vedkommende har personlige interesser i en sak som skal behandles, slik at man etter vanlig skikk ikke kan delta i behandlingen men må fratre sin stilling midlertidig, og i hvert fall gi avkall på å utføre handlinger som kan påvirke utfallet av
 • andre særegne forhold foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til vedkomnes upartiskhet.

Med part menes her den eller de personer eller organer en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Vedkommende tillitsvalgt må selv melde fra om inhabilitet. Det er organet som avgjør habiliteten. En generell regel er at man er inhabil dersom det foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkomnes upartiskhet.

§ 7 LIKEPERSONSARBEIDE

Likepersonsarbeidet administreres av et Likepersonsutvalg (LPU) som velges på landsmøte (jfr. § 5.4).

LPU godkjenner likepersoner knyttet til livsfaser, livssituasjon og diagnoser.

Dersom det opprettes interesse-/likepersonsgrupper skal disse være arbeidsgrupper underlagt fylkeslag eller sentralstyret.

LPU har egne retningslinjer. Likepersonsutvalget disponerer midler i henhold til budsjett som er vedtatt av sentralstyret.

Likepersonsutvalgets protokoller og rapporter skal til sentralstyret.

 

§ 8 AKTIV UKE

Aktiv uke er et aktivitets- og ferietilbud for foreningens medlemmer. Det er tre komiteer:
Aktiv uke for voksne, Aktiv uke for familier og Aktiv uke for ungdom. Komiteene for
Aktiv uke er underlagt Foreningen for Muskelsykes vedtekter. Sentralstyret oppnevner
og supplerer komiteene. Det utarbeides retningslinjer for komiteenes arbeid.

Et medlem av sentralstyret velges til koordinator for Aktiv uke komiteene. Koordinatoren
og hver Aktiv uke komité nominerer kandidater til verv i de respektive komiteene.

 

§ 9 FYLKESLAG

9.1 Fylkeslag

Foreningen vil opprette fylkeslag der dette er praktisk mulig.

Som medlem av et fylkeslag regnes alle medlemmer som er bosatt innen fylkeslagets distrikt. Medlemmer som ønsker å tilhøre et annet fylkeslag kan i særskilte tilfeller søke styret i det ønskede fylket om overføring. (Særskilte tilfeller kan være familie, nære venner, avstand.)

Fylkesstyret rapporterer til sentralstyret.

Fylkeslagets navn skal være:

Foreningen for Muskelsyke i (fylke/fylker). Forkortet til FFM i (fylke/fylker).

Fylkeslagene skal regulere sin virksomhet gjennom egne vedtekter. Vedtektene skal godkjennes av årsmøtet og FFMs sentralstyre.

Vedtektene skal være i samsvar med FFMs vedtekter. Oppstår det tvil om dette, er det FFMs vedtekter som gjelder. Endringene i vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet og trer først i kraft når de er godkjent av sentralstyret.

9.2 Oppløsning

Forslag om oppløsning av fylkeslaget kan kun behandles på ordinært årsmøte. For å bli vedtatt må forslagene få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene.

Dersom forslaget blir vedtatt, skal det legges frem for et ekstraordinært årsmøte minst 1 (en) måned etter med 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene for at forslaget skal bli gyldig.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes foreningens midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke ny fylkeslag operativ innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til Foreningen for Muskelsyke sentralt.

§ 10 LOKALLAG

10.1 Lokallag

Fylkeslaget kan opprette lokallag der dette er ønskelig.

Som medlem av et lokallag regnes alle medlemmer som er bosatt innen lokallagets geografiske område. Medlemmer som ønsker å tilhøre et annet lokallag kan i særskilte tilfeller søke styret i det ønskede lokallaget om overføring. (Særskilte tilfeller kan være familie, nære venner, avstand.)

Lokallagsstyret rapporterer til fylkesstyret.

Lokallagets navn skal være:

Foreningen for Muskelsyke i (område). Forkortet til FFM i (område).

Lokallagene skal regulere sin virksomhet gjennom egne vedtekter. Vedtektene skal godkjennes av årsmøtet og FFMs sentralstyre.

Vedtektene skal være i samsvar med FFMs vedtekter. Oppstår det tvil om dette, er det FFMs vedtekter som gjelder. Endringene i vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet og trer først i kraft når de er godkjent av sentralstyret.

10.2 Oppløsning

Forslag om oppløsning av lokallaget kan kun behandles på ordinært årsmøte. For å bli vedtatt må forslagene få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene.

Dersom forslaget blir vedtatt, skal det legges frem for et ekstraordinært årsmøte minst 1 (en) måned etter ordinært årsmøte. Her kreves det 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene for at forslaget skal bli gyldig.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes lokallagets midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke et nytt lokallag operativ innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til FFM i fylket.

§ 11 FORENINGEN FOR MUSKELSYKES UNGDOM (FFMU)

FFMUs leder eller annet styremedlem møter i FFMs sentralstyre som medlem med fulle rettigheter (jfr. § 6).

FFMU møter på FFMs landsmøte i henhold til § 5.2.

Sentralstyremedlemmer kan møte på FFMUs styremøter og årsmøte med tale og forslagsrett.

11.1 FFMU

Foreningen for Muskelsyke Ungdom (FFMU) er FFM ungdomsforening og består av FFMs betalende medlemmer mellom 15 og 35 år. FFMU har egne vedtekter.

FFM fører medlemsregister for FFMU, krever inn kontingent og er behjelpelig med føring av regnskap.

11.2  Gjensidig representasjon

FFMUs leder eller annet styremedlem møter i FFMs sentralstyre som medlem med fulle rettigheter (jfr. § 6).

FFMU møter på FFMs landsmøte i henhold til § 5.2

Sentralstyremedlemmer kan møte på FFMUs styremøter og årsmøter med tale og forslagsrett.

11.3 Oppløsning

Forslag om oppløsning av FFMU kan kun behandles på ordinært årsmøte. For å bli vedtatt må forslagene få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene.

Dersom forslaget blir vedtatt, skal det legges frem for et ekstraordinært årsmøte minst 1 (en) måned etter ordinært årsmøte. Her kreves det 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene for at forslaget skal bli gyldig.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes foreningens midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke et nytt FFMU operativ innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til Foreningen for Muskelsyke sentralt.

§ 12 TIDSSKRIFTET, NETTSIDER OG ANNEN INFORMASJON

Foreningen utgir tidsskriftet «Muskelnytt». Sentralstyret står som utgiver og er ansvarlig for tidsskriftets økonomi og tilsetting/engasjement av ansvarlig redaktør.

Det skal være mulighet til å tegne abonnement på tidsskriftet. Ved ubetalt abonnementsavgift slettes abonnementet pr 31.12.

Foreningen skal ha internettside. Sentralstyret har ansvar for innhold, tilsetting/engasjement og det økonomiske ansvaret.

Foreningen utgir brosjyrer og annen informasjon. Sentralstyret står som utgiver, har ansvar for å engasjere personer for de ulike oppdragene og har det økonomiske ansvaret.

En redaksjonskomité velges på landsmøte (jfr § 5.4).

Redaksjonskomitéen er et rådgivende organ for tidsskrift, nettsider og annen informasjon.

§ 13 KONTROLLKOMITÉ

13.1 Kontrollkomitè

Kontrollkomitéen skal bestå av 3 medlemmer (jfr § 5.4). For å være valgbar til kontrollkomitéen må man ha hatt tillitsverv i FFM.

13.2 Habilitet

Kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha styreverv i FFM sentralt eller FFMU. Medlemmer kan heller ikke ha arbeidsforhold i FFM, eller andre forhold som kan svekke tilliten til upartiskhet, som nært slektskap og lignende.

13.3 Kontrollkomiteens oppgaver

Kontrollkomitéen skal:

 • foreta en samlet vurdering av FFMs drift og påse at vedtakene fra Landsmøte følges.
 • gjennomgå FFMs regnskap
 • avgi beretning som legges fram for Landsmøte i forbindelse med behandling av regnskap
 • foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner i forhold til vedtekter, arbeidsprogram og andre vedtak
 • kunne be sentralstyret om møte for å drøfte konkrete saker kontrollkomiteen mener gir grunnlag for
 • ha tilsendt styremøteinnkallinger m/saksliste, protokoller og regnskap fra sentralstyret og skal til enhver tid ha innsyn i styrets
 • være en ressurs for tillitsvalgte i FFM. Som tillitsvalgt kan man oppleve utfordrende situasjoner, og da trengs det et organ man kan henvende seg til for å få råd. Kontrollkomiteen skal også kunne tre inn i konflikter mellom tillitsvalgte i foreningen som en upartisk megler, og sørge for at prosessen går riktig for seg. De skal spesielt passe på habilitet, vurdere konfliktsituasjonen, og ha muligheten til å hente inn all informasjon om konflikten. Kontrollkomiteen skal også kunne be de ulike styrene i FFM drøfte konkrete saker der kontrollkomiteen mener at god styreskikk ikke følges. Retningslinjene for god styreskikk er beskrevet i organisasjonshåndboken.

13.4 Kontrollkomiteens plikter

Kontrollkomitéen plikter å orientere sentralstyret og fylkeslagene dersom det oppstår så alvorlige brudd på vedtekter eller landsmøtevedtak, at komiteen mener det kan/bør være grunnlag for å avholde ekstraordinært Landsmøte.

Foreta en samlet vurdering av FFM og FFMUs drift og påse at vedtakene fra landsmøte følges. Gjennomgå FFM og FFMUs regnskap.

13.5 Fylkeslag

Kontrollkomiteen kan gå inn og se på den enkelte fylkeslagets drift og økonomi ved forespørsel fra fylket eller sentralstyret.

13.6 Lokallag

Kontrollkomiteen kan gå inn og se på det enkelte lokallags drift og økonomi ved forespørsel fra fylket eller sentralstyret.

§ 14 SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Foreningen for Muskelsyke skal være medlem i de samarbeidsorganisasjoner landsmøte finner tjenelig.

Foreningen vil kunne samarbeide med andre organisasjoner i saker hvor den kan fremme muskelsykes sak og for å bedre muskelsykes stilling i samfunnet.

§ 15 ÆRESMEDLEMSKAP

Æresmedlemskap utdeles på Landsmøtet og etter gitte kriterier, se Statuttene som er vedlagt vedtektene. Komiteen består av 5 medlemmer, derav FFMs leder til enhver tid. (jfr. § 5.4)

 • 2 medlemmer velges for 2 år hvert oddetallsår
 • 2 medlemmer velges for 2 år hvert partallsår

 

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

Fylkeslag, Sentralstyret, Kontrollkomitéen, Likepersonsutvalget og Redaksjonskomitéen kan fremme forslag om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på landsmøte. For å endre vedtektene kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 17 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved landsmøtevedtak. Oppløsningen kan først skje når det foreligger to påfølgende landsmøtevedtak.

Det kreves minst 3/4 flertall og avstemningen skal være skriftlig.

Gjenværende midler kan overføres til Forskningsfondet om muskelsykdommer, men Landsmøtet bestemmer med alminnelig flertall hva som skal gjøres med foreningens eiendeler og midler, likevel slik at disse skal nyttes i samsvar med foreningens formål, jfr. §3.

 

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSBEVISNING I FFM

STATUTTENE ER VEDTATT LANDSMØTET I 2012 OG INNLEMMET I VEDTEKTENE

FOR INTERESSEORGANISASJONEN – FORENINGEN FOR MUSKELSYKE.

ÆRESMEDLEMSKAP

§ 1 Æresmedlemmer

Et medlem som har gjort en helt ekstraordinær kvalitativ innsats gjennom lengre tid for FFM kan utnevnes til Æresmedlem.

§ 2 Kriterier

Æresmedlemskap i FFM skal kun deles ut i ekstraordinære tilfeller, og det er kun medlemmer i FFM som kan tildeles æresmedlemskap.

Lengre tid, betyr minimum 15 år, sammenhengende eller oppdelt over flere perioder og eller på en eller flere satsningsområder, i foreningens styre på sentralt eller fylkesnivå.

Alle medlemmer kan foreslå kandidater, men forslagene bør dokumenteres og være skriftlige.

Forslag skal behandles av FFM statutt-styre som leders av FFMs leder til enhver tid. Æresmedlemskap kan utdeles post-mortem.

§ 3 Utdeling

Utdelingen skjer på FFMs Landsmøte.

Æresmedlemmet mottar diplom som bevis på utnevningen.

Æresmedlem betaler kontingent tilsvarende den til enhver tid laveste tillatte kontingent satt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

§ 4 Endringer

Statuttene gjøres gjeldene fra og med Landsmøtet i 2011.

Statuttene kan endres av Landsmøtet i FFM etter forslag fra styret for Statuttene og ved alminnelig flertall i Landsmøtet.

Å bli Æresmedlem i FFM er den høyeste utmerkelse et medlem kan få.

HEDERSBEVISNING

 • 1 FFMs hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for FFM og for personer med nevromuskulære sykdommer.

          2 Hedersbevisningen består av et diplom og en seidel/krus med foreningens logo.

 • 3 Prisen kan kun deles ut en gang pr år og på FFMs Landsmøte.
 • 4 Begrunnende forslag sendes inn til styret for statuttene ved FFM sin leder, alle forslag skal være skriftlige, innkomne forslag vil bli vurdert samlet og i god tid før Landsmøtet. Forslagsstiller får beskjed om den forestående tildeling.
 • 5 Dersom vedkommende mottaker ikke er til stede på Landsmøtet vil delegat for den mottakende fylkesforening som mottar prisen på vegne av sitt medlem ta det med hjem, for å overbringe det i hjemfylket på en av fylkesforeningens tilstelninger.
 • 6 Styret behandler innkomne forslag konfidensielt.

Å få en hedersbevisning for sitt arbeide på sentralplan eller fylkesplan er også noe som betyr mye for den forening og dets arbeide som er nedlagt på vegne av alle medlemmer også her er det ønskelig at medlemmet har hatt sitt virke i minst 10 år og vært en pådriver for foreningen.

Hedersbevisningen gir ikke rett til fritt medlemskap.