Vedtekter Foreningen for muskelsyke

Vedtekter

FORENINGEN FOR MUSKELSYKES  VEDTEKTER

Gjelder fra dato: 11.06.2023

Vedtekter for FFM gjeldende fra 11.06.2023

§ 1 NAVN

1.1 Navn sentralledd

Foreningen for muskelsyke (FFM)
Neuromuscular Disorders Association of Norway (NMD Norway)

1.2 Navn lokalledd

FFMs lokallag betegnes som FFM i et eller flere fylker, et geografisk område eller region

§ 2 ORGANISASJONENS FORMÅL OG OPPBYGGING

2.1 Formål

FFM er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for personer med nevromuskulære sykdommer og pårørende.
FFMs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og full deltakelse for alle med sjeldne nevromuskulære diagnoser.
FFM vil spre kunnskap og tilby råd og informasjon om nevromuskulære sykdommer og om muskelsykes rettigheter og livssituasjon.
FFM vil fremme interessene til personer med muskelsykdommer og tilby en positiv og stimulerende hverdag for foreningens medlemmer.
FFM vil medvirke til bedre diagnostikk og behandling, og drive holdningsskapende arbeid.

2.2 Organisasjonens oppbygging

Organisasjonens oppbygning er følgende:

 • Landsmøtet
 • Sentralstyret
  • Arbeidsutvalg
  • Likepersonsutvalget
 • Lokallag
 • FFMU
 • Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Landsmøtet er FFMs øverste organ.
Sentralstyret velges av landsmøtet og er foreningens øverste organ i landsmøteperioden.
Lokallagene er organisatorisk underlagt sentralstyret.

Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU) er FFMs ungdomsforening. FFMU består av FFMs betalende medlemmer mellom 15 og 35 år. FFMU rapporterer til sentralstyret.

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer er en selvstendig stiftelse med egne vedtekter, opprettet av FFM for å støtte forskning på nevromuskulære sykdommer. Leder i FFM er også leder i fondet.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Hvem kan være medlem

Muskelsyke og andre som vil støtte FFMs arbeid, kan bli medlem ved å betale kontingent.
Landsmøtet vedtar størrelse på kontingent.

3.2 Medlemmer med rettigheter, som nærmere beskrevet i § 3.5:

 • Hovedmedlemskap
  kan tegnes av personer med nevromuskulære diagnoser, pårørende/nærstående og andre interesserte. Under hovedmedlem ligger også æresmedlem og student- og institusjonsmedlem.
  Hovedmedlem mottar medlemsinformasjon og foreningens tidsskrift.
 • Husstandsmedlemskap
  kan tegnes av de som tilhører samme husstand som et hovedmedlem. Disse får ikke tilsendt medlemsinformasjon eller foreningens tidsskrift.

3.3 Medlemmer uten rettigheter:

 • Støttemedlemmer
 • Abonnenter

Landsmøtet vedtar størrelsen på kontingent.

3.4 Registrering av opplysninger

Medlemskap registreres i FFMs medlemsregister. Lagring og bruk av nødvendige personopplysninger skjer i tråd med GDPR og personvernloven.
Medlemmene har full reservasjonsrett.

3.5 Valgbarhet

Betalende hoved- eller husstandsmedlemmer, ved fylte 15 år, er valgbare til tillitsverv i FFM sentralt og lokalt.
I alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt skal flertallet av representantene være personer med nevromuskulære diagnoser og deres pårørende.

 3.6 Strykning av medlemmer

Medlemmer som ikke betaler kontingent, strykes, etter purring, innen utgangen av det året regningen skulle vært betalt.

3.7 Utelukkelse av medlemmer

Medlemmer som handler i strid med gjeldende vedtekter, eller på annen måte skader foreningen, kan utelukkes fra foreningen sentralt og lokalt.

§ 4 LANDSMØTET

4.1 Myndighet og innkalling

Landsmøtet er foreningens høyeste organ.
Ordinært landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Sentralstyret fastsetter tid og sted.
Skriftlig innkalling om landsmøtet sendes minst 10 uker før.
Saker til landsmøtet må være sentralstyret i hende senest 7 uker før.
Skriftlig saksliste med sakspapirer sendes senest 3 uker før landsmøte.

4.2. Møterett

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan, etter fylte 15 år, melde seg på landsmøtet som observatører uten tale- og forslagsrett i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
Lokallagene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:

 • 2 delegater for de første 200 medlemmer
 • 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer

Sentralstyret møter med tale- og forslagsrett i alle saker.
Kontrollkomiteens leder og valgkomiteens leder kan delta med talerett.
FFMs sekretariat kan delta med talerett.

4.3 Stemmerett

Lokallagene som har levert revidert årsregnskap og årsrapport innen utgangen av april, har stemmerett.
Det samme gjelder FFMU.
Sentralstyret har stemmerett i alle saker unntatt årsrapport og årsregnskap.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall (over halvparten av stemmene), bortsett fra vedtektsendringer (som krever to tredjedeler av stemmene).

4.4 Landsmøtets saksliste

 1. Landsmøtet skal ha følgende saksliste:
  1. Konstituering
  Godkjenne innkallingen
  Godkjenne saksliste
 2. Navneopprop
  Godkjenne antall stemmer
 3. Valg av landsmøtefunksjoner
  møteleder
  referent(er)
  personer til å undertegne protokollen
  tellekorps
 4. Sentralstyrets rapport
 5. Årsregnskap med revisorberetning
 6. Kontrollkomiteens rapport
 7. Handlingsplan
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett
 10. Valg

4.5 Valg

Landsmøte foretar valgene nedenfor. Alle valg er for 2 år.

Landsmøtet velger sentralstyre på følgende måte:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Leder av likepersonsutvalget
 • 2 styremedlemmer
 • 2 varamedlem

Leder av FFMU eller et annet styremedlem, og leder av likepersonsutvalget eller studieleder møter med alle rettigheter i sentralstyret

Landsmøtet velger også:

 • Leder for kontrollkomiteen
 • 2 medlemmer til kontrollkomiteen
 • Autorisert revisor
 • 1 medlem til styret i Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer i henhold til fondets vedtekter
 • Leder for valgkomiteen:
  1 medlem

Valgkomiteen legger frem forslag på kandidater til vervene. Forslagene sendes sammen med sakspapirene.

4.6 Ekstraordinært landsmøte

Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøtet, og må innkalle dersom minst halvparten av lokallagene krever det.
Styret i hvert lokallag må fatte et styrevedtak om grunnlag for kravet og skriftlig melde dette til sentralstyret.
Lokallagene og FFMU skal ha skriftlig innkalling om ekstraordinært landsmøte minst 4 uker før det avholdes.
Samme antall delegater som til ordinære landsmøter skal innkalles.
Delegatene skal ha saksliste med sakspapirer senest 2 uker før.
Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som danner grunnlag for ekstraordinært landsmøte.

§ 5 SENTRALSTYRET

5.1. Sentralstyrets arbeid

Sentralstyret er FFMs høyeste myndighet mellom landsmøtene, og har ansvar for tilsyn med organisasjonens daglige drift. Sentralstyret har arbeidsgiveransvar for FFMs ansatte.

Sentralstyret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Sentralstyret kan fatte vedtak når leder eller nestleder samt ett AU-medlem og et flertall av sentralstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Det føres protokoll fra møtene.

FFMUs leder eller annet styremedlem møter på sentralstyremøtene med fulle rettigheter.
LPUs leder eller studieleder møter på sentralstyremøter med fulle rettigheter.
Sentralstyret følger opp lokallagene.

5.2 Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU)

Sentralstyrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og 1 styremedlem.
Leder er også leder av AU.
AUs oppgaver er å forberede saker til sentralstyret og behandle saker som ikke kan vente til førstkommende møte i sentralstyret.
Sentralstyret kan delegere oppgaver og ansvarsområder til AU.
Saker avgjøres med alminnelig flertall.
Det føres protokoll.

5.3 Habilitet

Tillitsvalgte i FFM skal vurdere sin habilitet i forkant av hvert møte der vedtak skal fattes. Den som er inhabil i en sak, fratrer under sakens behandling. FFMs retningslinjer for habilitet er nærmere beskrevet i organisasjonshåndboken.

§ 6 LIKEPERSONSARBEID

Likepersonsarbeidet administreres av et likepersonsutvalg (LPU).
Utvalgets leder velges på landsmøte.
LPU har ansvaret for opplæring og godkjenning av likepersoner blant foreningens medlemmer knyttet til livsfaser, livssituasjon og diagnoser.
LPU har egne retningslinjer. Likepersonsutvalget disponerer midler i henhold til budsjett som er vedtatt av sentralstyret.
Likepersonsutvalgets protokoller og rapporter oversendes sentralstyret.

§ 7 LOKALLAG

7.1 Lokallag

Foreningen vil opprette lokallag der dette er praktisk mulig. Et lokallag omfatter et eller flere fylker, et geografisk område eller region.

Lokallagene rapporterer til sentralstyret. Innen utgangen av april hvert år skal lokallagene ha sendt årsrapport og årsregnskap til FFM sentralt.

Lokallagene er ansvarlig for egen økonomi.

Lokallagets navn skal være: Foreningen for muskelsyke i (fylke/område/region). Forkortet til FFM i (fylke/område/region).

Lokallagene skal regulere sin virksomhet gjennom egne vedtekter. Vedtektene skal godkjennes av FFMs sentralstyre.

Vedtektene skal være i samsvar med FFMs vedtekter. Oppstår det tvil om dette, er det FFMs vedtekter som gjelder.

Endringene i vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall av lokallagets årsmøte og trer først i kraft når de er godkjent av sentralstyret.

FFM fører medlemsregister for lokallag og krever inn kontingent. Lokallag velger delegater til FFMs landsmøte i henhold til FFMs vedtekter.

7.2 Oppløsning

Oppløsning av et lokallag kan kun skje i samråd med FFMs sentralstyre.

Forslag om oppløsning av lokallaget behandles på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes lokallagets midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke  lokallaget operativt igjen innen 5 år overføres midler, eiendeler og rettigheter til FFM sentralt.

§ 8 FORENINGEN FOR MUSKELSYKES UNGDOM (FFMU)

Foreningen for Muskelsyke Ungdom (FFMU) er FFMs ungdomsforening og består av FFMs betalende medlemmer mellom 15 og 35 år.

FFMU har egne vedtekter og selvstendig ansvar for eget budsjett og egne økonomiske disposisjoner.

FFM fører medlemsregister for FFMU, krever inn kontingent og har tilsyn med regnskapet.

FFMUs leder eller annet styremedlem møter i FFMs sentralstyre som medlem med fulle rettigheter.

Et sentralstyremedlem kan møte på FFMUs styremøter og årsmøter med tale- og forslagsrett.

FFMU velger delegater til FFMs landsmøte i henhold til FFMs vedtekter.

8.1 Oppløsning

Oppløsning av FFMU kan kun skje i samråd med FFMs sentralstyre. Forslag om oppløsning av FFMU kan behandles på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes FFMUs midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke FFMU operativt igjen innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til Foreningen for muskelsyke sentralt.

§ 9 TIDSSKRIFTET

Foreningen utgir tidsskriftet «Muskelnytt». Sentralstyret står som utgiver og er ansvarlig for tidsskriftets økonomi og tilsetting/engasjement av ansvarlig redaktør.

§ 10 KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomitéen skal bestå av 3 medlemmer.

10.1 Habilitet

Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha styreverv i FFM sentralt eller FFMU. Medlemmer kan heller ikke ha arbeidsforhold i FFM eller andre forhold som kan svekke tilliten til upartiskhet.

10.2 Kontrollkomiteens oppgaver

Kontrollkomiteens oppgaver er:

 • Å påse at vedtakene fra landsmøte følges opp ved å foreta løpende vurdering av sentralstyrets virksomhet.
 • Avgi en årlig rapport til landsmøte.
 • Kontrollkomiteen kan megle i konflikter mellom tillitsvalgte i foreningen. Den skal opptre upartisk, vurdere konfliktsituasjonen, og ha muligheten til å hente inn all informasjon om konflikten.

10.3 Lokallag

Kontrollkomiteen kan gå inn og se på det enkelte lokallagets drift og økonomi ved forespørsel fra lokallaget eller sentralstyret.

§ 11 ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSBEVISNING

Æresmedlemskap og Hedersbevisning tildeles på landsmøte etter gitte kriterier beskrevet i Statuttene som er vedlagt vedtektene.

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER

Lokallag, sentralstyret og kontrollkomiteen kan fremme forslag om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på landsmøtet eller et ekstraordinært landsmøte. For å endre vedtektene kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 13 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved ordinært eller ekstraordinært landsmøtevedtak. Oppløsningen kan først skje når det er vedtatt på to påfølgende ordinære eller ekstraordinære landsmøter avholdt med minst en måneds mellomrom.

Det kreves minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

Gjenværende midler kan overføres til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer, men landsmøtet bestemmer med alminnelig flertall hva som skal gjøres med foreningens eiendeler og midler, likevel slik at disse skal nyttes i samsvar med foreningens formål.

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSBEVISNING I FFM

STATUTTENE ER VEDTATT AV LANDSMØTET I 2022 SOM VEDLEGG TIL VEDTEKTENE

ÆRESMEDLEMSKAP

Å bli utnevnt til æresmedlem i FFM er den høyeste utmerkelse et medlem kan få.

§ 1 Æresmedlemmer

Et medlem som har gjort en enestående eller fremragende innsats for FFM over lengre tid kan utnevnes til Æresmedlem.

§ 2 Kriterier

Æresmedlemskap er forbeholdt medlemmer i FFM.
Æresmedlemskap skal kun deles ut i ekstraordinære tilfeller.
Æresmedlemmer betaler kontingent tilsvarende den til enhver tid laveste tillatte kontingent satt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Alle medlemmer kan foreslå kandidater, men forslagene bør dokumenteres og være skriftlige.
Forslag skal behandles av sentralstyret.
Æresmedlemskap kan utdeles post mortem.

§ 3 Utdeling

Utdelingen skjer på FFMs landsmøte.
Æresmedlemmet mottar diplom som bevis på utnevningen.

§ 4 Endringer

Statuttene gjøres gjeldene fra og med landsmøtet i 2023.
Statuttene kan endres av landsmøtet ved alminnelig flertall.

HEDERSBEVISNING

FFMs hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats over tid for FFM og for personer med nevromuskulære sykdommer.

Hedersbevisningen består av et diplom og en utmerkelse.
Prisutdelingen finner sted på FFMs landsmøte.

Begrunnede forslag sendes til sentralstyret. Alle forslag skal være skriftlige og dokumentert.
Hedersbevisningen gir ikke rett til fritt medlemskap.