Tildelinger/rapporter 2012

“Myasthenie gravis workshop, 23. oktober 2012”
Søker: Chantal Tallaksen, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Søknadssum: kr 5.000,-
Vedtak: innvilget kr 5.000,- til å honorere forelesere.

MG-workshop okt 2012 Program

“Jeg puster – altså er jeg”
Søker: Ove Fondenes, Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling, Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter, Bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.
Prosjektperiode: 2013-2014
Søknadssum: 2013 kr 760.000,- og 2014 kr 740.000,-
Vedtak: Styret har begrensede rammer og mange interessante søknader. Det innvilges kr 75.000,- for 2013 til informasjonsarbeid og opplæring. For 2014 kan det sendes ny søknad forutsatt at det foreligger en plan for forskning på innsamlede data inkludert en grundigere beskrivelse av hvordan evalueringen skal gjennomføres.

MN nr 3 – 2014 Artikkel om E-læringsprogrammet for hjemmerespiratorbehandling

“Identifisering av nye typer muskelsykdom ved bruk av dypsekvensering”
Søker: Laurence Bindoff, professor, Universitetet i Bergen, institutt for klinisk medisin, overlege, avdeling for nevrologi, Haukeland universitetssykehus.
Prosjektperiode: 2013-2015
Søknadssum: 2013 kr 140.000,-, 2014 kr 110.000,-, 2015 kr 100.000,-
Vedtak: Innvilget kr 100.000,-. Det må søkes hvert år og framdriftsrapport må følge søknaden.

“Oppdatering og trykking av ALS-brosjyrer”
Søker: Mona Bahus og Hanne B. Augdal, Likemenn for ALS
Prosjektperiode: 2013
Søknadssum: kr 6.000,- + mva.
Vedtak: Innvilget kr 6.000,- + mva. Det er et krav at det faglige innholdet må godkjennes av anerkjente fagpersoner og at brosjyren må gjennomgås av styret før trykking.

ALS-brosjyre side 1        ALS-brosjyre side 2

“Mestring og inspirasjon -veien til inne tieren”
Søker: Sonja Tobiassen
Prosjektperiode: 2013
Søknadssum: kr 50.000,-
Vedtak: Innvilget kr 25.000,- i honorar til skrivearbeid. Det oppfordres til å ta kontakt med Valnesfjord/Beitostølen for å få veiledning og faglig innspill.

Artikkel i Muskelnytt nr 01-2014

Sist endret 11.12.2014