Tildelinger/rapporter 2010

”Hjemmerespiratorbehandling i Norge – enkel pust – avansert behandling”
Søker: Knut Dybwik, Dokotorgrastudent, Nordlandssykehuset i Bodø
Søknadssum: kr 200.000,- for tredje året, av tre år, for å fullføre dr. philosgraden
Tidligere innvilget i 2008 og 2009, 2010 er siste året.
Vedtak: Innvilget kr 200.000,-
Artikkel i Muskelnytt nr 1-2012    Rapport

”Sytokiner og genetikk ved Myasthenia Gravis”
Søker: Espen Alseth, Stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Bergen.
Søknadssum: kr 90.000,-, forventet sluttdato mai 2011.
Vedtak: Innvilget kr 90.000,-

Muskelnytt nr 4-2013

”Pasienter og omsorgsyteres erfaring med bruk av hostestøtte ved ALS”
Søker: Vibeke Siewers, Spesialfysioterapeut ved Nevrologisk avd., Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål. Mastergradoppgave.
Søknadssum: kr 112.000,-, forventet sluttdato sommeren 2011.
Vedtak: Innvilget kr 112.000,- fra øremerkede midler ALS.
Artikkel i Muskelnytt 2-2012

”Klinikk og genetikk ved Myasthenia Gravis”
Søker: Angelina Hatlø Maniaol, PhD, Nevrologisk avd., Bevegelsesdivisjonen, Ullevål Universitetssykehus.
Søknadssum: pr måned 54.260,- inntil 6 måneder til sammen kr 325.560,-, forventet sluttdato 2012
Vedtak: Innvilget kr 75.000,-

Artikkel i Muskelnytt 02-2013

 

”Kreftforekomst hos pasienter med Myasthenia Gravis”
Søker: Jone Furlund Owe, MD, PhD, Institutt for klinisk medisin Universitetet i Bergen og Nevrologisk avd. Haukeland sykehus.
Søknadssum: kr 25.000,-, forventet sluttdato er juni 2012.
Vedtak: Innvilget kr 25.000,-.

”Medikamentell behandling av Myasthenia Gravis”
Søker: Jintana B. Andersen, Institutt for klinisk medisin Universitetet i Bergen, seksjon for nevrologi Haukeland Universitetssykehus.
Søknadssum: kr 35.000,- forventet sluttdato sommeren 2011. Ny sluttdato sommeren 2012.
Vedtak: Innvilget kr 25.000,- til datauttrekk og møter med samarbeidspartner.

Fagartikkel European Journal of Neurology 2014

Artikkel i Muskelnytt nr 3 – 2014

Sist endret 24.09.2014