Tildelinger/rapporter 2009

Tildelinger og rapporter 2009

23. juni ble følgende prosjekt innvilget:

” Hjemmerespiratorbehandling i Norge – enkel pust – avansert behandling”

Søker: Knut Dybwik, Dokotorgrastudent, Nordlandssykehuset i Bodø
Innvilget: kr 200.000,- for andre året av tre år for å fullføre dr. philosgraden

” MG og effekter av antistoffer fra pasienter i cellekultur”

Søker: Geir Helgeland, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Innvilget: kr 86.000,-
Rapport i Muskelnytt nr 3-2010 Artikkel i Journal of Neuroimmunology

” Molekylærbiologisk studie av FKRP-relatert Limb Girdle type 2I (LGMD2I)”

Søker: Øivind Nilssen, Medisinsk genetisk avd., Institutt for klinisk medisin, Universitet i Tromsø

Innvilget: kr 80.000,- til driftsmidler for stipendiat Rapport

” Helgenomisk koblingsanalyse i en familie med CMT type 2 av ukjent årsak”

Søker: Rune Østern, Medisinsk genetisk avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge

Innvilget: 70.000,- Rapport

” Årsaker til forhøyet kreatin kinase (CK) i en normalbefolkning”

Søker: Svein Ivar Bekkelund, Nevromuskulært kompetansesenter, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Innvilget: kr 140.500,- Rapport

” Pompes sykdom – manglende diagnose gir manglende behandling”

Søker: Arvid Heiberg, Avd. for medisinsk genetikk, Rikshospitalet

Innvilget: kr 37.500,-

Midlene er tilbakeført til Fondet, og deler av prosjektet er finansiert av andre.

” Klinikk og genetikk ved MG ”

Søker: Angelina Hatlø Maniaol, Nevrologisk avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innvilget: kr 50.000,- til doktorgradprosjekt. Rapport

Sist endret 18.06.2015