Eldre tildelinger

21. mai 2008 ble følgende prosjekt innvilget:

”Kan fysioterapi basert på Bobath-konseptet påvirke gange og balanse hos pasienter med muskeldystrofi?”
Søker: Kjellaug Øygard, Fysioterapiavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord Norge
Innvilget: kr 100.000,-
Sammendrag
Physiotherapy, based on the Bobath concept, may influence the gait pattern in persons with limb-girdle muscle dystrophy: a multiple case series study (pages 20–31)

”Alvorlig muskelsykdom, sjeldne diagnoser – hvordan ivaretar norsk helsevesen kvaliteten i helhetlig perspektiv.”
Søker: Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter, Universitetssykehuset i Nord Norge
Innvilget: kr 32.960,- Masteroppgave i folkehelsevitenskap Muskelsykdommer i Norge
Muskelsykdommer i Norge

”Spinocerebellære degenerative lidelser. Epidemiologisk og genetisk studie.”
Søker: Jeanett Koht, Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus
Innvilget: kr 50.000,- Forskningsrapport Rapport i Muskelnytt

”Molekylærbiologisk studie av FKRP-relatert Limb Girdle Muskeldystrofi type 2I (LGMD2I)
Søker: Øyvind Nilssen, Genetisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord Norge og Universitet i Tromsø
Innvilget: kr 80.000,-

”Sykdomsfremkallende faktorer i serum hos pasienter med Myasthenia Gravis.”
Søker: Fredrik Romi, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Innvilget: kr 40.000,- Ny forskning om MG

”Årsaker til forhøyet kreatin kinase (CK) i en normalbefolkning.”
Søker: Svein Ivar Bekkelund, Nevromuskulært kompetansesenter, Universitetssykehuset i Nord Norge
Innvilget: kr 120.000,-

”Hjemmerespiratorbehandling i Norge – enkel pust – avansert behandling.”
Søker: Knut Dybwik, Dokotorgrastudent, Nordlandsykehuset i Bodø
Innvilget: kr 200.000,- pr år i tre år for å fullføre dr. philosgraden

”Utvikling av den helsefaglige delen av FFMs nettside.”
Søker: Marianne Wieser, Inger Lund Petersen og Line Våler
Innvilget: kr 60.000,- (fra midler avsatt til informasjonstiltak)
Rapport

”Utsendelse av informasjon om Forskningsfondet og FFM.”
Søker: Tone I. Torp
Innvilget: kr 13.200,- (fra midler avsatt til informasjonstiltak)
Rapport

”Diverse utgifter i forbindelse med arbeid for ALS.”
Søker: Birger Bergmann Jeppesen, Danmark
Innvilget: kr 35.000,-
“Communication” en DVD om ALS og kommunikasjon.
DVDen fås ved henvendelse til FFM.

”Defining av peptide-related pathway to diagnose ALS.”
Søker: Eric Bisgaard Lien, Padiatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet
Innvilget: kr 150.000,-

”Landsdekkende samling for SMA barn på Rikshospitalet.”
Søker: Kirsti Almås, Lærings- og mestringssenteret, Barneklinikken, Rikshospitalet
Innvilget: kr 27.116,- (fra midler avsatt til informasjonsarbeid)

”Myasthenia gravis og effekter av antistoffer fra pasienter i cellekultur.”
Søker: Geir Helgeland, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Innvilget: kr 60.000,- Se rapport under “Tildeliger og rapporter 2009”

Rapport fra tidligere tildelinger:

“Å leve med progressiv muskelsykdom – Dytrofia myotonica”
Søker: Amy Østertun Geirdal, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Rapport – Muskelnytt 4-2010

Sist oppdatert 03.02.2011