Erik Allums Legat

Erik Allums legat for Duchennes muskeldystrofi ble opprettet i 1995 av Kåre Allum, far til Erik.
Legatet har til formål å yte økonomisk bistand til:

  • støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer
  • spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med Duchennes muskeldystrofi og deres familier.

Det gis ikke tilskudd til tiltak for enkeltpersoner, men sosiale tiltak rettet mot grupper kan vurderes.

Les Legatets vedtekter her:  VEDTEKTER Legatet 2017

Søknad
Det kan gis tilskudd på inntil kr 140.000 i 2021.
Søknadsfrist 15. september.

Søknaden må inneholde:

  1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
  2. Navn på tiltaket/prosjektet
  3. Søknaden må inneholde start- og sluttdato, målgruppe, målsetting og plan for gjennomføringen og eventuelt program. (Maks 3 A4 sider.)
  4.  Beskrivelse av tiltaket/prosjektets betydning for muskelsyke, pårørende og/eller fagmiljøene
  5.  Budsjett, inkludert andre finansieringskilder og eventuelle samarbeidspartnere
  6. Sammendrag av søknaden, maks 500 tegn, som kan legges ut på www.ffm.no.
  7. En kort omtale av prosjektet (2-3 setninger) som informasjon til Foreningens medlemmer på nettsiden.

Søknad sendes på e-post til: fondet@ffm.no, eller i papirformat til: Erik Allums Legat,
c/o Foreningen for Muskelsyke, Fekjan 7 F, 1394 NESBRU.

Ved tildelinger fra kr 50.000 og oppover avsettes kr 5.000 av beløpet, som utbetales dersom styret godkjenner søkers rapport og regnskap, og artikkel er sendt inn til Muskelnytt.

Rapportering
Det kreves at søker/prosjektansvarlig leverer rapport og regnskap året etter prosjektåret. Rapporteringsfrist 1. mars.
Styret i Erik Allums Legat setter som forutsetning for tildelingene at søker sender en rapport/artikkel, med bilder, som kan publiseres i tidsskriftet Muskelnytt og/eller på www.ffm.no.

Styret
Legatet ledes av et styre som består av representanter for Foreningen for Muskelsyke og fagpersonell med god kjennskap til Duchennes muskeldystrofi.
Det er Legatets styre som foretar årlige tildelinger av tilskudd etter søknad.

Styret består av:
Patricia Melsom, leder for FFM
Karl Inge Sandtrøen, oppnevnt av FFM i Buskerud og Vestfold
Trine Haug Popperud, nevrolog, oppnevnt av Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) og Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, OUS
Gro Solbakken, fysioterapeut, Senter for habilitering, Drammen Sykehus, oppnevnt av Fylkesmannen i Buskerud

Ta gjerne kontakt med daglig leder Tone I. Torp
tlf 95164848 (tirsdager) 
E-post: fondet@ffm.no

Sist oppdatert 15.02.2021