Assistanse

Funksjonsnivået til barnet avgjør om det har behov for assistanse. Det er viktig å huske på at en assistent er en ressurs som
avlaster barnet. Da får barnet overskudd til å konsentrere seg om det faglige på skolen. For mange barn som har en muskelsykdom eller en annen funksjonshemming vil det å få hjelp til praktiske gjøremål frigjøre energi som de kan bruke på å lære. Assistansen kan for eksempel være påkledning, skriving, bæring av sekk, toalettbesøk samt transport til og fra skolen. De fleste assistenter som brukes i skolen, er ansatt i skolen.

Skoletilbud ved sykehusinnleggelse

Mange muskelsyke barn har hyppige sykehusinnleggelser, både planlagte og akutte.
Dette kan føre til mye uønsket fravær på skolen. Opplæringsloven § 13.2 og 13.3 sier at det skal være et undervisningstilbud til barn og unge når de er innlagt på sykehus.

Omsorgspenger

Dette er «sykepenger» foreldre får utbetalt hvis de må være hjemme med sykt barn. Foreldre som har fravær fra jobb fordi barnet trenger oppfølging for eksempel til lege, HABU, ansvarsgruppemøter kan få omsorgspenger for dette.

Overgangen fra ungdomsskolen til videregående

Når ungdom skal over fra ungdomskolen til videregående møter de en del strukturelle utfordringer. Ansvaret for grunnskolen ligger hos kommunen, mens videregående skole er fylkeskommunen sitt ansvar. Regelverket er annerledes. I grunnskolen har elevene en rett til å komme inn på nærskolen. Det gjør at overgangen fra barnehage til barneskole, og overgang fra barneskole til ungdomsskole kan begynne tidlig. Når elever skal over på videregående må de søke om opptak på den linjen og skolen de ønsker å komme inn på. Ingen er garantert å komme inn på førstevalget sitt. Svaret på hvilken skolen han har kommet inn på, får eleven en gang i løpet av sommeren. Det kan bli knapp tid for å få tilrettelagt skolen.