Likemannsutvalget i FFM inviterer til to kurs høsten 2011

Gründerkurs 26-29. september på Park Inn på Gardermoen, påmeldingsfrist er 1.september.
Likemannskurs 4 – 6. november på Park Inn på Gardermoen for for de som allerede er en likemann, og for de som ønsker å bli det, påmeldingsfrist er 9.oktober

Velkommen til Gründerkurs

Likemannsutvalget inviterer alle som har en liten gründer i magen, til kurs den 26-29. september, på Park Inn på Gardermoen. Det å være i arbeid trenger ikke å være ensbetydende med å ha en 9-4 jobb. Mange muskelsyke har av ulike årsaker en redusert arbeidskapasitet, men det betyr ikke dermed at man ikke kan gjøre noe! På dette kurset ønsker vi å vise at det er mange måter å utnytte restarbeidsevnen sin.
For mange vil det å drive egen virksomhet være en fin måte å kunne arbeide noe, uten å slite seg ut og forverre progresjonen på sykdommen. For å lykkes med egen bedrift er det imidlertid nødvendig å ha kunnskaper om det å drive egen bedrift, hva man kan ”selge” og hvordan man går frem for å starte bedriften. I tilegg er det viktig å ha tro på egne evner, og se sine muligheter.

Egenandelen på kurset er kr 500,- Da er alle reisekostnader (billigste måte) og hotellhelg inkludert. Trenger du å ha med assistent går denne gratis. Likemannsutvalget bestiller flybilletter til de som trenger det, de som kommer andre transportveier får tilbake reiseutgiftene sine ved innlevering av reiseregningsskjema.

De siste årene har vi gjort oss erfaringer med at en del deltakere forlater kurset før det er ferdig den siste dagen. Dette fører dessverre til at vi i likemannsutvalget får vanskeligheter med å forsvare den faglige biten på kursene våre overfor Bufdir. Derfor må deltakere som har en (viktig!) grunn til å reise før kurset er ferdig, avtale det med likemannsutvalget når påmeldingsskjema sendes. De som forlater kurset før det er ferdig uten å ha avtalt dette på forhånd, vil bli belastet med hotellkostnadene sine. Påmelding er bindende. Program vil bli sendt ut senest 3 uker før kursstart.

Kurset starter med velkomst og middag kl 18.00 på mandag 26. september, og avsluttes med middag torsdag 29. september.
Vi i likemannsutvalget håper å treffe dere på et kjempespennende kurs!

Påmeldingsfristen er 1. september. Og påmeldingsskjema sendes til likemannsutvalget@ffm.no

Last ned:
Invitasjon

Påmeldingsskjema

Velkommen til likemannskurs

Den 4 – 6. november kjører Likemannsutvalget et likemannskurs for de som allerede er en likemann, og for de som ønsker å bli det. Kurset holdes på Park Inn på Gardermoen, det ligger i gangavstand (under tak) fra terminalbygningen. Vil dere vite mer om hotellet kan dere lese om det på http://www.parkinnhotell.no/

På kurset vil vi snakke om alt som berører likemannsrollen. Det blir informasjon og opplæring til nye likemenn, og oppfølging og fagpåfyll for de som allerede har en likemannsrolle. Vi vil også ta en diskusjon på hvordan likemannsrollen i FFM bør være fremover. Å ha et solid nettverk i ryggen er viktig når man er likemann, så nettverksbygging vil stå sentralt på programmet denne helgen.
Den sosiale biten av kurset, det å komme sammen å snakke uformelt med andre likemenn, og å vite at man ikke står alene i likemannsjobben, er også kjempeviktig. Derfor vil vi fokusere mye på dette under denne helgen.
Vi håper at mange eksisterende likemenn og de som ønsker å bli en likemann, kommer og tilbringer helgen 4-6. november sammen oss på Gardermoen.

Påmeldingsfristen er 9. oktober. Og påmeldingsskjema sendes til likemannsutvalget@ffm.no

Last ned:

Invitasjon

Påmeldingsskjema

Nye regler om sykepenger/oppfølging av sykemeldte fra 1. juli 2011

Den tidligere ordningen aktiv sykemelding opphører og i stedet skal det brukes mer gradert/delvis sykemelding. Hensikten er å sikre at tilrettelegging skal skje i størst mulig grad slik at flere arbeidstakere kan fortsette i arbeid.

Arbeidsplassen er nå den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Også sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer, tidsfrister og sanksjoner hvis pliktene i oppfølgingsarbeidet ikke overholdes. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.

Regelendringene er en del av den felles innsatsen mot et mer inkluderende arbeidsliv og henger sammen med lovendringer 1. mars 2007, da blant annet dialogmøter ble lovpålagt.

Endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven som trer i kraft 1. juli 2011 skal sikre tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølging:

Oppfølgingsplan

Arbeidsgiver skal ta initiativet til å lage en oppfølgingsplan sammen med arbeidstaker senest innen 4 ukers sykmelding. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid. Unntaket er hvis det er åpenbart unødvendig, for eksempel i tilfeller der det er klart at arbeidstaker kan komme tilbake i jobb uten tilrette legging eller når det kan fastslås at vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake til arbeid. Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder.

Dialogmøte

Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt helt eller delvis i 7 uker, skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte. Sykmelder skal delta, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det, eller arbeidsgiver og arbeidstaker vurderer at det ikke er er hensiktsmessig. Finnes det bedriftshelsetjeneste, skal den delta. Målet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid.

Oppfølgingsplanen oppdateres i dette møtet.

Innen 9 uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen til NAV, sammen med rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet.

Hvis sykmeldingen forlenges, skal NAV-kontoret innkalle til et dialogmøte 2 senest innen 26 uker. Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta, sykmelder og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Hvis arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV mener det er behov for det, skal dialogmøte 2 framskyndes, og det er mulig å be om et dialogmøte 3. NAV skal følge opp med sanksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i oppfølgingsarbeidet.

Oppfølgingspliktene gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sykmeldt.

Unntak

Med mindre det er åpenbart unødvendig, skal det utarbeides oppfølgingsplan og gjennomføres dialogmøter. Unntaksregelen vil gjelde for eksempel hvis arbeidstaker

  • høyst sannsynlig vil komme tilbake uten tilrettelegging, eller
  • når det kan fastslås at vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake til arbeid

Sanksjoner

Hvis pliktene ikke overholdes, vil arbeidsgiver kunne ilegges overtredelsesgebyr tilsvarende 6 rettsgebyr (5 160 kroner pr. 1.7.2011) for hvert pliktbrudd, arbeidstaker risikerer stans i sykepengene, og sykmelder risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr på tilsvarende 12 rettsgebyr (10 320 kroner pr. 1.7.2011) ved manglende oppmøte på minst 7 dialogmøter. Sykmelder risikerer også å miste retten til å skrive sykmeldinger. Det vil sendes forhåndsvarsel før NAV eventuelt iverksetter sanksjoner.

Les mer om reglene på nav.no

Helsedirektoratet har utarbeidet en faglig veileder for sykemeldere som blant annet omhandler mulige alternativer til sykemelding.

Tema-dag om ALS

Abilia AS arrangerer temadag om ALS i Bergen 7.september 2011.

Informasjon og påmelding her.

Ønsker du å søke prosjektstøtte eller støtte til aktivitet? – Søknadsfrist 15. september 2011

Følg søknadskriteriene ved å klikke på "Erik Allums legat" eller "Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer" som du finner til venstre på denne siden. Husk å sjekke om prosjektet/aktiviteten er i samsvar med vedtektene. Fylkesforeningene oppfordres til å søke legatmidler.
Med vennlig hilsen
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Tone I. Torp
Daglig leder
95 16 48 48, torsdager

Nasjonalt kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer

Senteret skal gi informasjon og veiledning til mennesker med nevromuskulære diagnoser og til fagfolk i primær og spesialisthelsetjenesten. Nettside: Nasjonalt kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer

(tidligere navn på senteret: Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer, Rikshospitalet)

Kompetansesenteret har base i sykehusets kliniske miljø ved barnenevrologisk, nevrologisk og genetisk avdeling.

Prioriterte oppgaver

Kompetansesenteret har følgende prioriterte oppgaver:

  • Gi informasjon og veiledning ved personlig kontakt, via telefon, epost og pr brev.
  • Legge ut kvalitetssikret og oppdatert nettsideinformasjon. Å holde kurs om enkeltdiagnoser
  • Delta i forskning og utviklingsarbeid
  • Videreutvikle samarbeidet med nevromuskulær medisinsk kompetanse i Norge og internasjonalt
  • Ha løpende kontakt med Foreningen for muskelsyke som en kvalitetssikring av vårt arbeid.

Kommune- og fylkestingsvalget 2011

FFO arrangerer debattmøter over hele landet i forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg.

Gjennom disse debattmøtene håper vi og få synliggjort de viktigste sakene for funksjonshemmede og kronisk syke i denne valgkampen, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO.

FFO har utarbeidet et valgkamphefte for FFOs medlemsorganisasjoner og FFO lokalt og på fylkesnivå, til bruk ved årets kommune- og fylkestingsvalg.

Valgkampheftet fokuserer på de viktigste sakene for funksjonshemmede og kronisk syke, og kommer med konkrete spørsmål man kan stille politikerne, sammen med en kort begrunnelse for hvorfor dette er viktig i lokalvalgkampen.

Heftet kan lastes ned her

Her finner du oversikt over debattmøtene

Frokostseminar i FFO

FFO avholdt frokostseminar den 22.juni, hvor lanseringen av rapporten "Et arbeidsliv for alle? – Arbeidsliv og funksjonshemmede – hva er problemene i praksis?" sto i fokus.

FFO har registrert hvilke hindringer som funksjonshemmede og kronisk syke møter knyttet til arbeidsliv og arbeidsdeltakelse, gjennom sitt rettighetssenter. Resultatet av datamaterialet er sammenfattet i en rapport som ble lansert 22.juni.

FFO hadde også invitert leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp) og Tove Linnea Brandvik (Ap) fra samme komité for å kommentere rapporten som ble lagt frem.

Eriksson var opptatt av at tilretteleggingstilskuddet må gjelde uansett om man jobber i en bedrift med IA-avtale eller en bedrift som ikke har denne avtalen, da behovet for tilrettelegging vil være uavhengig av hvilke avtaler bedriften har inngått. Tove Brandvik understreket betydningen av et bredt eierskap til utfordringen med å få flere funksjonshemmede i arbeid.

Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Les mer om frokostseminaret og last ned rapporten på ffo.no

Stolthetsparaden 2011

Årets stolthetsparade, den femte i rekken, ble gjennomført i Oslos gater lørdag 18.juni, under mottoet «Stolt – Sterk – Synlig».

Starten

Vi startet fra universitetsplassen og fortsatte opp Karl Johan, via Youngstorget, før vi svingte ned til Oslo spektrum. Årets parade ble tidenes største med over 1200 deltakere. Mange bar plakater med ulike slagord som: «Rett til å være mamma», «Rett til å være pappa», «Jeg vil velge mine assistenter selv» og mye mer.

Stolthetsparaden er ikke en demonstrasjon, men en feiring og fest av funksjonshemmedes selvfølgelige plass i samfunnet. Vi går i parade for de mange tusen som ikke kan det. Vi går for alle de som lever liv styrt av hjemmesykepleiens rutiner. Vi går for alle de som drømmer om å studere, være foreldre, reise, jobbe. Derfor må vi være synlige, sa Mari Storstein, før paraden gikk.

For de flest er det en selvfølge å bestemme når man skal stå opp en søndag morgen, men ikke alle er så heldige i Norge i dag. I fjor var hoved parolen rettighetsfesting og det har vi fått nå. Det viser at det nytter, sa Storstein til stor jubel.

Det viktigste med årets markering var kanskje å få frem at dette var noe vi kunne gjøre fordi vi har assistentordning, og å markere at vi kunne vært enda mange flere i paraden hvis flere hadde hatt bpa.

Ulobas 20-årsjubileum og Årets Stolthetspris

Årets parade var også en markering av Ulobas 20-årsjubileum, og dette ble markert med jubileumsshow i Oslo Spektrum, med artister som Alejandro Fuentes, CC Cowboys, Chris Medina og mange flere. Showet ble vist på tv2 lørdag kveld, foran flere hundre deltakere fra paraden i salen.

Årets Stolthetspris ble i år tildelt Stine Machlar, bl.a for sitt arbeid med Mitt Liv-kampanjen.

Det er en helt fantastisk følelse å få denne prisen. Men det er mange andre som også har stått på og som fortjener stor takk. Denne prisen gjør meg inspirert til å fortsette å kjempe, sa Stine Machlar da hun fikk prisen.

Prisen ble delt ut av en av Heikki Holmås og Hallvard Holmen. Den ene profilert stortingspolitiker og den andre skuespiller. Disse stilte også velvillig opp i en reportasje som beskrev dagliglivet til to personer med et assistansebehov. Den ene fikk behovet dekket gjennom bpa, og den andre gjennom hjemmebaserte tjenester.

Reportasjen viste fordelene med bpa i forhold til muligheten til å delta i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Den viste og svakhetene med en tjeneste som baserer seg på at man skal motta assistanse i hjemmet uten mulighet til å styre tjenesten selv.

Dette ble vist på en usentimental måte. For en som har erfaring med begge måtene å organisere tjenestene på, var det lett å kjenne seg igjen.

Tekst: Sonja Sandbakk

Foto: Bernt Roald Nilsen

FFM lotteriet

Til orientering så er årets lodd som kommer i postkassen i disse dager til inntekt for Aktiv uke 2012.
(Ved en feiltagelse står det 2011 på loddene)

Chain of Trust prosjektet – hva er ditt syn på telehelse?

Chain of Trust-prosjektet startet januar 2011. Prosjektets mål er å undersøke brukernes syn på telehelse. I hele Europa kartlegges pasienters, legers, sykepleieres og farmasøyters erfaringer med telehelse. Prosjektet skal undersøke hvordan holdninger til telehelse har endret seg og hva som hindrer tillit til og aksept av denne formen for helsetjeneste.

Chain of Trust-prosjektet startet januar 2011. Prosjektets mål er å undersøke brukernes syn på telehelse. I hele Europa kartlegges pasienters, legers, sykepleieres og farmasøyters erfaringer med telehelse. Prosjektet skal undersøke hvordan holdninger til telehelse har endret seg og hva som hindrer tillit til og aksept av denne formen for helsetjeneste.

SPØRREUNDERSØKELSE

Har du meninger om, og/eller erfaring med telehelse?

Bli med på Chain of Trusts spørreundersøkelse!

Din mening er verdifull:

  • både som barometer på folks syn på telehelse
  • men også for å bevisstgjøre og spre kunnskap om telehelse

Svar på spørreundersøkelsen her:

Spørreundersøkelse for helsepersonell: https://www.surveymonkey.com/s/M7ZL2BH

Spørreundersøkelse for pasienter: https://www.surveymonkey.com/s/TZPZKKB

Fristen for å svare er onsdag 20. juli.

WORKSHOP

Prosjektet skal bruke resultatene fra spørreundersøkelsen i en workshop i seks europeiske land (Norge, Nederland, Latvia, Polen, Hellas, Portugal), og senere på rundebordskonferanser og i europeiske fokusgrupper. Her skal erfaringer og syn på telehelse diskuteres. Prosjektet har som mål å styrke brukergruppenes bevissthet og tillit til telehelse. Det vil motivere alle partene i prosjektet til å spre resultatene på en effektiv måte. En ’kjede av tillit’ (chain of trust) skapes ved å knytte alle pasienter og pårørende, omsorgspersoner, helsepersonell, helseledere og helsepolitikere sammen til en kunnskapspool på internasjonalt, europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.møtestedet skal brukergruppene (sykepleiere, leger, farmasøyter, pasienter) dele holdninger til og erfaringer fra telehelse. Målgruppen er både ikke-brukere og erfarne brukere av telehelse.

Har du lyst til å delta på workshopen?

Prosjektet dekker transportkostnader for deltakere.

Vi er interessert i deg som bor i Oslo og omegn.

Vi tilbyr en spennende møteplass med plenumsdebatter med alle brukergrupper (sykepleiere, leger, farmasøyter, pasienter) og gruppediskusjoner.

Bli med på workshop 17. oktober 2011 i Oslo:
Undine.Knarvik@telemed.no
Tlf.: 91 74 27 05