Arbeidsavklaringspenger (AAP)

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

Uføretrygd/Ung ufør

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade.
Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd.

Stønad til tannbehandling

Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander (SMT) –  i “Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom” listes det opp 14 sykdommer eller tilstander som gir grunnlag til refusjon etter Folketrygdloven § 5-6 tredje ledd.

Egenmelding og sykmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege.

Grunn og hjelpestønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og person­lig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Bilstønad

Det er to ulike former for bilstønad: Tilskudd til bil i arbeid og utdanning Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil. Målgruppen … Les mer >>

Muskelnytt Nr.2 2017

S-4         FFM I TELEMARK VELGER SHORTS I OKTOBER For tolvte gang dro fylkesforeningen til Albir i Spania.   S-6         FYSISK TRENING SAMMEN MED LIKESINNEDE Les om nytten ved … Les mer >>

Muskelnytt nr.1 2017

S-4   GODE RÅD FOR DEG SOM SKAL INNTA ROMA Gro fikk nok av utfordringer, men ble betatt av den magiske byen.   S-8   DEN MENTALE BITEN ER SELVFORSVARETS KUNST FFM … Les mer >>