Felles krav til statsbudsjett 2024

Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, blant annet FFM, sendte før jul et felles krav til Kunnskapsdepartementet om midler i Statsbudsjettet 2024 for å få universelt utformede skoler, med lovfestet tidsfrist 2030.

Teksten er følgende:

Felles krav fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner til statsbudsjettet 2024

Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner står samlet og leverer med dette et felles krav til statsbudsjettet for 2024 på Kunnskapsdepartementets område.
Våre krav:
• Organisasjonene ber regjeringen etablere en egen tilskuddsordning med 400 millioner kroner over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, kombinert med en tidsfrist, for å sørge for at landets skoler blir universelt utformet.
• Organisasjonene ber regjeringen lage forskrift med tidsfrist, forankret i plan- og bygningsloven § 31-4, slik at alle skolebygg er universelt utformet i 2030.
Veikart universelt utformet nærskole – et steg for å oppfylle CRPD
Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de vil gjennomføre “Veikart for universelt utformet nærskole” innen 2030. Veikartet viser nødvendige tiltak fra 2018 til målet er nådd i 2030. Det betyr at det haster med å sette i gang tiltak, som øremerket tilskudd og tidsfrist. Norge sluttet seg til FNs bærekraftmål og skal, blant annet, “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring”. Dette er et mål Norge ikke vil nå dersom det ikke satses på en nærskole for alle. Norge har også ratifisert FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det betyr at Norge, gjennom konvensjonens artikkel 24, er forpliktet til å gjøre det mulig for funksjonshemmede å delta fullt ut i undervisningen på lik linje med andre.
Etter at Bufdir lanserte “Veikart Universelt utformet nærskole 2030” i 2018, har Oslo Economics dokumentert at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å følge veikartet. Organisasjonene er, og kommer i tiden fremover, til å være tydelige på at dersom regjeringen skal oppfylle egne mål, samt FNs bærekraftmål nummer 4 og artikkel 24 i CRPD er det behov for øremerkede midler til universell utforming av landets eksisterende skolebygg. Vår anbefaling er en egen, øremerket tilskuddsordning over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, kombinert med en lovfestet tidsfrist – 2030.
Selv peker regjeringen på at veikartet kan gjennomføres blant annet ved å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmebasseng. Vi mener dette er et godt tillegg til en tilskuddsordning. Generelt øker kostnadene på alle samfunnsområder, og kommunene har behov for
friske midler for å kunne igangsette arbeidet med å universelt utforme sine skoler. Å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen vil derfor i seg selv ikke være et tilstrekkelig tiltak for å oppnå målet om gjennomføring av veikartet innen 2030. Videre må ordningen innrettes direkte mot universell utforming av skolebygg og veikartet, og kombineres med å innføre en tidsfrist i forskrift for når alle skoler skal være universelt utformet – 2030.

Felles krav til statsbudsjettet 2024