Lovendringer sikrer kommunenes plikt til å samarbeide om barn

I dag trer en rekke lovendringer i Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. i kraft.  Disse skal sikre kommunenes plikt til godt samarbeid rundt barn.

Barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak har rett til å få en individuell plan. I tillegg skal familier med barn som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne som fører til behov for langvarige, sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgtjenester kunne få oppnevnt en barnekooridnator i kommunen. Dette oppnevnes etter ønske fra foreldrene eller annen person som samtykker på vegne av barnet.

Barnekoordinatoren skal koordinere tjenestetilbudet, ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging, gi informasjon om helse- og omsorgtjenster og andre velferdtjenester, og gi informasjon om relevante pasient- og brukerorganisasjoner. Barnekoordinatoren har også ansvar for fremdrift i arbeidet med individuell plan.