Siste innspurt av Stimulab-prosjektet Alvorlig sykt barn

Stimulab-prosjektet «Alvorlig sykt barn» er nå kommet over halvveis. Prosjektet er én av 7 livshendelser som er listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor.

 

Regjeringens ambisjon er at: “Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes behov». Det er nemlig slik at alvorlig syke barn og deres foreldre ofte ender opp som kasteballer i systemet, og de må selv orientere seg i det offentlige helse- og omsorgssystemet. Innsiktsarbeidet ledes av Helsedirektoratet, og andre virksomheter som deltar er Direktoratet for e-helse, Utdanningsdirektoratet, Statped, NAV og Flekkefjord kommune – i tillegg til en rekke leverandører.

Systemet sliter oss ut
Barn og unge med sammensatte behov opplever at de ikke får helhetlig og koordinert oppfølging på tvers av tjenester og ulike sektorer, og de opplever at det glipper i overgangssituasjoner mellom ulike tjenester, sektorer og ulike faser i oppveksten.

– Jeg er i dialog med 17 ulike instanser, og nesten ingen av dem snakker sammen. Ofte snakker ikke engang personene internt i de enkelte instanser sammen. Det er ikke ungene som sliter oss ut, men systemet rundt, sier Bettina Lindgren, leder av Løvemammaene.

Brukernes behov
Det overordnede målet for prosjektet Alvorlig sykt barn er å gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og økt livskvalitet. Gjennom Stimulab-prosessen settes brukerne i sentrum og systemlandskapet gås opp med henblikk på å finne helhetlige løsninger. Dette skal bidra til at vi utvikler løsninger som møter brukernes behov.

Det er et ambisiøst mål prosjektet jobber mot, og det kreves utstrakt samarbeid på tvers av sektorer og nivåer, om blant annet organisatoriske, juridiske, kulturelle og økonomiske utfordringer. Det er grunnen til at prosjektet gjennomføres i bredt samarbeid på tvers av tjenester og sektorer.

Prosjektet har en egen webside og Facebook-side hvor de fortløpende legger ut informasjon om prosjektet.

Om prosjektet

  • Ved at prosjektet har fått støtte fra StimuLab er de forpliktet til å utvikle seg gjennom en designdreven prosess.
  • Oppstart: januar 2021
  • Ferdigstilling: innsikts- og innovasjonsfasen varer frem til desember 2021
  • Prosjektet ledes av Helsedirektoratet, sammen med Direktoratet for e-helse, NAV, KS, Statsped, Udir og Flekkefjord kommune.
  • Prosjektet har tungt brukerfokus, og vil i tillegg til innsiktsarbeid opprette brukerpaneler (tjenester, ungdom og foresatte).
  • I samarbeid med digitaliseringsdirektoratet og DOGA er det gjennomført anskaffelse av tjenesteleverandørene Eggs Design, Agenda Kaupang og Proba som vil bistå prosjektet i innsikt- og innovasjonsfasen.

Mission som metode
Alvorlig sykt barn er en kompleks samfunnsfloke som utfordrer dagens styringsstrukturer og måten man tradisjonelt jobber med prosjekter på. StimuLab- ordningen omtaler Alvorlig sykt barn som det mest komplekse prosjektet de har gitt midler til. Prosjektet vil derfor som en pilot for å prøve ut “Missions” som en ny tilnærming for å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av sektorer.

Essensen i en Mission-tilnærming er å velge ut en samfunnsutfordring som mange sektorer må samarbeide om å få løst. ‘Missions’ står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horisont Europa og handler om å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål som mange sektorer må samarbeide om å få løst. Missions som metode var nylig tema på kunnskapsgrunnlagskonferansen Missions på norsk. Les mer om Mission i Mazzucatos rapport Governing Missions in the European Union.