Søke prosjektstøtte fra Forskningsfondet?

Det kan søkes støtte til små og kortvarige prosjekt, eller til prosjekt med varighet inntil tre år. Søknadsfrist er 15.september. Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradsstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser.

Søknaden må tilfredsstille følgende krav og inneholde:
1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
2. Arbeidstittel for prosjektet
3. Prosjektbeskrivelse:
– tema og problemstilling
– tidsplan med start- og sluttdato
– metode
– respondenter
– plan for gjennomføringen
– faglig formidling
– betydningen prosjektarbeidet vil få for muskelsyke, pårørende og fagmiljøene
4. Finansieringsplan, inkludert andre finansieringskilder og samarbeidspartnere
5. Godkjenning fra Etisk komité (må vedlegges)
6. Abstrakt av prosjektet, maks 1000 tegn
7. Enkel beskrivelse av hensikten med prosjektet (2-3 setninger) til Foreningens medlemmer, for publisering på ffm.no.

Søknaden sendes via e-post til fondet@ffm.no.

Fondet innvilger normalt IKKE støtte til studieturer og trykking av publikasjoner.
Fondet vil sjeldent kunne fullfinansiere prosjekter.

Flerårige prosjekt
Styret kan bevilge midler til flerårige prosjekter, men det avhenger av prosjektets fremdrift og Fondets finansielle situasjon.
Flerårige prosjekt må søke støtte hvert år, søknadsfrist 15.september. Foreløpig regnskap, budsjett og framdriftsrapport må vedlegges.

Svar på søknad og utbetaling av prosjektmidler
Søknader blir behandlet av styret, svar gis innen utgangen av november og innvilget beløp overføres i desember.

80% av innvilget prosjektstøtte blir overført innen utgangen av desember. De resterende 20% avsettes og utbetales dersom styret godkjenner søkers rapport og regnskap.

Publisering
Ved eventuell tildeling av midler vil søkers navn, arbeidstittel og sammendraget bli publisert på FFMs internettside og i FFMs medlemsblad Muskelnytt. Prosjektrapport og -artikkel ved prosjektets slutt vil bli offentliggjort samme steder.

Krav til rapportering
Ved prosjektets slutt og i henhold til sluttdato, skal regnskap og rapport sendes
innen 1. mars. Innvilget restbeløp overføres før 30. april.

I tillegg må det sendes en artikkel rettet mot Foreningen for Muskelsykes medlemmer; 3500-4000 tegn inkl. mellomrom. Denne legges ut på ffm.no, og publiseres i medlemsbladet Muskelnytt. Det er ønskelig med bilde av artikkelforfatter/prosjektledelse og evt. illustrasjonsbilder til Muskelnytt.

Dersom prosjektresultatet søkes publisert i fagtidsskrift eller andre fora skal det, i påvente av eventuell publisering, sendes en orientering om gjennomføringen og om måloppnåelse innen rapporteringsfristen. Når artikkelen er akseptert må rapport sendes inn.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Tone I. Torp

E-post fondet@ffm.no
Telefon 95164848 (kjernetid tirsdag og torsdag kl. 10-14)

 

Les mer her:  Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer