Svar fra FHI på FFMs brev vedr. prioritering av nevromuskulære sykdommer og Covid-19 vaksine

FFM har etterlyst tydeligere retningslinjer for prioritering av vaksinebehov blant kronisk syke og funksjonshemmede i høyrisikogruppene

Les FFMs brev datert 11.april.

Svaret fra FHI

Personer med muskelsyke er i prioriteringsgruppe 4 i *-gruppen «nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon* og skal vaksineres samtidig med personer 65-74 år», se: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Gruppen defineres av diagnosekoder som beskrevet i FHIs bakgrunnsnotat til HOD 15. des. 2020, Appendiks 1, side 59: https://www.fhi.no/contentassets/d07db6f2c8f74fa586e2d2a4ab24dfdf/2020-12-v2-anbefalinger-og-prioriteringer-2-utgave-korrigert-forside.pdf. Se også vedlagt liste over diagnoser.

Vi har utdypet dette i kapittelet om risikogrupper :

Risikoen for alvorlig forløp hos personer med cerebral parese og andre sykdommer i denne gruppen vil avhenge av hvor alvorlig grunnsykdom de har, det vil si deres fysiske immobilitet, reduserte lungefunksjon og hostekraft, risiko for at mat eller drikke kommer ned i luftveiene, eller om de har en genetisk tilstand som gir økt sykelighet. Lettere grader av CP vil ikke utgjøre noen risiko i seg selv.

Verktøy for identifisering av risikopasienter hos fastleger

Leverandørene av elektronisk pasientjournal (EPJ) til fastleger har utviklet funksjonalitet for å identifisere risikopasienter på fastlegenes egen liste til planlegging av Covid-vaksinasjon. Fastlegene kan søke etter informasjon i EPJ for å finne ut om pasienten møter kriteriene for vaksine.

FHI vil oppdatere nettsiden slik at denne informasjonen blir lettere tilgjengelig for publikum.

Det er kun risikopasientene som er prioritert for vaksine, ikke assistenter og pårørende. I noen situasjoner med tunge pleieoppgaver i hjemmet kan assistenter og pårørende som i praksis fungerer som kritisk helsepersonell i hjemmet til pasienten, vaksineres på lik linje som essensielt helsepersonell. Se mer her:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

Svaret viser til informasjon FFM allerede er klar over

FFM setter pris på FHIs svar, men konstaterer at det kun viser til informasjon vi allerede er klar over uten å adressere våre bekymringer for hvordan den enkelte kommunen og mange fastleger legger sine egne tolkninger til grunn for prioriteringene sine.

Graden av muskelsvekkelse, pustebesvær og hjerteproblemer varierer betydelig fra diagnose til diagnose og også innenfor den samme diagnosen, men felles for alle muskelsyke er redusert muskelkraft og dermed tretthet og utmattelse som begrenser deres evne til å bekjempe virus og luftveisinfeksjoner.

Personer med nevromuskulære sykdommer, unge som eldre, har lidd mye under pandemien. De fleste har  tilbrakt tiden siden mars i fjor i selvpålagt isolasjon av redsel for å bli smittet. Det er viktig at forholdene for muskelsyke og andre personer med betydelig helserisiko, blir registrert og grundig dokumenter i en evaluering av hvordan myndighetene har håndtert pandemien. FFM samler inn erfaringer fra medlemmer og vil følge opp med en egen evaluering av hvordan våre medlemmer har opplevd å bli ivaretatt under pandemien.

Patricia Ann Melsom
Styreleder FFM