Varsel om digitalt Landsmøte 2020

Vi varsler med dette at digitalt landsmøte blir avholdt lørdag 20. juni fra kl. 1300 – 16.00, med innlogging fra kl. 12.00. Dette betyr også at årets landsmøte på Scandic Oslo Airport Hotel er avlyst.

Kurs- og konferansedelen av arrangementet er også avlyst. Vi gjør oppmerksom på at det digitale landsmøtet er kun for delegater og observatører med tale og forslagsrett av kapasitetshensyn. Det blir ikke anledning for andre observatører å delta, men vi vil prøve å tilby en svært enkel form for streaming for medlemmer som melder sin interesse, noe vi kommer tilbake til.

Vi ber fylkeslagene om å melde fra så fort som mulig om antall delegater de stiller med.

Fylkeslagene og FFMU velger delegater til landsmøtet som følger:

– 2 delegater for de første 200 medlemmer

– 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.

Løsningen for å stemme digitalt, den åpner kun for én stemme per person. Det betyr at en delegat ikke kan stille med fullmakt til å avgi flere stemmer. Fylkene må delta på digitalt Landsmøte med antall delegater i henhold til fordelingsnøkkelen for få brukt antall mulige stemmer.

SST åpner imidlertid for at observatører med tale og forslagsrett (medlem av FFMs valgte komiteer, SST osv.) kan få fullmakt fra sitt eget fylkeslag til å stemme som delegat på vegne av fylket, og på denne måten redusere antall innloggede deltagere på møtet.

Vi ser at flere fylkeslag er i gang med å organisere digitale årsmøter. Trenger dere hjelp utover informasjonspakkene som er sendt ut, må dere gjerne ta kontakt med Tollef på kontoret. Ian Melsom og Ada Karete Hansen har også tilbudt å hjelpe til og veilede de som trenger det.

Der fylkeslag utsetter/avlyser årsmøtene sine, må styret bli sittende inntil årsmøte og valg kan avvikles. Delegater må da oppnevnes fra det sittende styret.

VIKTIGE FRISTER

Vi minner om at fylkeslagene fortsatt er forpliktet til å levere regnskap og årsmelding for 2019 innen 30. april.

Fristen for å sende inn forslag til saker til Landsmøte er 8. mai. Digitale møter egner seg dårlig for diskusjoner, drøftelser eller debatt. Det er en fordel om fylkeslagene kan begrense eller utsette å sende inn forslag i år, da det kan være vanskelig å realitetsbehandle eller få til gode diskusjoner der alle kommer til ordet under et digitalt møte. SST kan velge å utsette behandling av enkelte saker til neste ordinære landsmøte.

Absolutt siste frist for å sende inn navn, e-post og telefonnummer til delegatene til ffm@ffm.no, er mandag 25. mai

Vi kommer tilbake med nærmere og detaljerte opplysninger om hvordan vi og dere kan forberede oss til et digitalt landsmøte når vi har full oversikt over antall deltakere og når det tekniske og den praktiske kjøreplanen for møtet er ferdigstilt.

Sakspapirer og veiledning for deltakelse på digitalt møte blir sendt ut innen fredag 29. mai.

Vennlig hilsen

Patricia Ann Melsom

Last ned informasjonen i pdf:

Varsel digitalt Landsmøte 2020

Internasjonal dag for Pompes sykdom 15.april

Pompes sykdom er en sjelden, arvelig og kronisk nevromuskulær sykdom.   Les informasjon om Pompe i  brosjyre, og se videoen med Mathilde som deler sine erfaring med å leve med sykdommen.

Les om diagnosen: Diagnosebrosyre_Pompes_2013

 

 

 

I denne videoen forteller Mathilde om sine erfaringer i hverdagen med å leve med Pompes sykdom.

 

 

Studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser – svarfrist er utsatt til 15.april

På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennomfører Oslo Economics (OE), i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) en studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hensikten med studien er å undersøke:

  • Hvilke behov har mennesker med funksjonsnedsettelser (og deres pårørende) for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de skal delta i idrettslag?
  • Hvordan tilfredsstiller dagens informasjon og aktivitetstilbud behovene til mennesker med funksjonsnedsettelser?

Målgruppen for studien er mennesker med bevegelseshemning, synshemning og/eller utviklingshemning og deres pårørende. OE/BHSS ønsker å få innspill fra både de som driver med idrett i dag, de som har drevet med idrett tidligere og de som aldri har drevet med idrett. Vi håper dere vil bidra til studien gjennom å besvare en av  spørreundersøkelsene (se lenker nederst i mail).

I lenkene nederst i e-posten finner dere to ulike spørreundersøkelser, en til mennesker med funksjonsnedsettelser over 16 år og en til foresatte til mennesker med funksjonsnedsettelser som er enten mellom 6 og 16 år eller over 16 år, men som ikke har mulighet til å svare på undersøkelsen selv. Hvis du er forelder til én eller flere i målgruppen som er over 16 år og som kan tenke seg å svare på undersøkelsen, ber vi deg videresende denne mailen til vedkommende! Undersøkelsen er utformet med en funksjonalitet som gjør at blinde/svaksynte kan gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelsen tar ca. 10-20 minutter å besvare, og vi hadde satt stor pris på om dere tok dere tid til å besvare undersøkelsen innen 15. april. Svarene dere gir vil være et viktig bidrag til arbeidet med å forme et bedre idrettstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Nærmere veiledning til hvordan spørsmålene skal besvares, samt hvordan hensyn til personvern ivaretas gis inne i selve undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å avslutte undersøkelsen og fortsette ved et senere tidspunkt. Undersøkelsen må fullføres når den påbegynnes.

Har du spørsmål til studien eller til spørreundersøkelsen, er det bare å ta kontakt med Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics på e-post (ens@osloeconomics.no) eller telefon (412 96 144).

 

Klikk på lenkene for å delta:

 

Med vennlig hilsen

Eirik Nøren Stenersen

Manager

 

OSLO ECONOMICS

Kronprinsesse Märthas plass 1

PO Box 1562 Vika, N-0118 Oslo