Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra arbeid mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Hvem kan få opplæringspenger?

  • Du er yrkesaktiv og har daglig omsorg for et barn som har en funksjonshemning eller sykdom som vil vare i mer enn ett år.
    Du får opplæring som er nødvendig for at du skal kunne ta deg av barnet.
  • Du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon, eller har deltatt på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.
  • Opplæringen må vare minst 20 % av en uke, for eksempel én hel dag eller to halve. Reisetiden kan regnes med.

Noen tilleggskrav:

  • Du har jobbet i fire uker rett før perioden du får opplæring, eller du har mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger eller pleiepenger
  • Inntekten din tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G)
  • Du taper arbeidsinntekt mens du mottar nødvendig opplæring

Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år.

Hvis barnet bor i egen bolig eller i institusjon, vil du som hovedregel ikke ha rett til opplæringspenger.

Andre omsorgspersoner

Flere omsorgspersoner kan få opplæringspenger samtidig. I tilfelle må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet, det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold.

Støttekontakter, avlastningshjem eller profesjonelle har ikke rett til opplæringspenger. Det betyr at det ikke gis opplæringspenger til å lære opp ansatte rundt barnet.

Mer informasjon, følg lenken til NAV:

Kilde: NAV