Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere tjenestene praktisk og person­lig bistand  på, for personer med funksjonsnedsettelse og  behov for assistanse, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med assistansebehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at personen med assistansebehov har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Arbeidslederrollen gir innflytelse over egen livssituasjon. Selv om det normale vil være at man selv ivaretar arbeidslederrollen, er det ikke et krav at man skal ivareta brukerstyringen uten assistanse. Også personer som er avhengig av assistanse for å ivareta arbeidslederrollen kan få brukerstyrt personlig assistanse, forutsatt at ordningen vurderes å være tilstrekkelig brukerstyrt.

Med virkning fra 1.1.2015 gir pasient- og bruker­rettighetsloven § 2-1 bokstav d enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Kommunens plikt til å tilby ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 er med andre ord videreført.

 

Les rundskrivet:  Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 

Mer informasjon om BPA:

Norges Handikapforbund

Helsenorge.no

BPA-Portalen

Opplæringshåndbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-BPA-IS-2313