Prosjekter som ble innvilget støtte i 2018 fra Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer og Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi

Forskningsfondet bevilget i 2018 til sammen kr 335.000 i prosjektmidler til følgende fire prosjekter:

Prosjektnavn:
«Limb-girdle muskeldystrofi type 2I i Norge – en kohortestudie»
Prosjektleder: Kjell Arne Arntzen, Overlege, Nevromuskulær kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Prosjektperiode: 01.19 – 30.04.22
Innvilget sum for 2019: Kr. 45.000

Prosjektnavn:
«Nor-SMA: Effekt og sikkerhet ved bruk av Nusinersen hos norske pediatriske pasienter med spinal muskelatrofi (SMA)»
Prosjektleder:
Sean Wallace, Overlege, Barneavdelingen, Seksjon for nevrofag, MD, PhD, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Prosjektperiode:
01.19 – 31.12.21
Innvilget sum for 2019:
Kr. 150.000

Prosjektnavn:
«Patofysiologiske mekanismer ved «Limb Girdle» muskeldystrofi type 2I»
Prosjektleder:
Øivind Nilssen, Professor, Medisinsk genetisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Prosjektperiode:
12.16 – 31.12.19
Innvilget sum for 2019:
Kr. 40.000

 

Prosjektnavn:
«Bruk av hostemaskin for barn og unge med nevromuskulære sykdommer og svak hoste»
Prosjektleder:
Brit Hov, Spesialfysioterapeut, MSc, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus HF
Prosjektperiode:
01.2017 – 31.12.2018
Innvilget sum i 2018 for prosjektåret 2018:
Kr. 100.000

Les om prosjektene

 

INNVILGET PROSJEKTSTØTTE fra Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi for 2019

Prosjektnavn:
«Mestring uten muskler – Aktiv uke 2019»
Søker:
Aktiv uke 19-komitèen, FFMU
Prosjektperiode:
06.08.19 – 13.08.19
Innvilget s/um:
Kr 10.000 pr deltaker med Duchenne muskeldystrofi, for inntil 4 deltakere.

Les om prosjektet