Sex som funker. Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Rapporten er utarbeidet av Unge funksjonshemmede, og undersøker hvilke tilbud innenfor seksuell helse ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har behov for. Den adresserer også hvordan helsevesenet møter og håndterer ungdom og unge voksne som har behov for råd og hjelpemidler til seksuell helse eller noen å snakke med om seksualitet.

RAPPORTENS HOVEDKONKLUSJONER:
• Helsepersonell, lærer og ungdom vegrer seg like mye for å snakke om seksualitet.
Det er ingen tydelige føringer i helse- og skolesektoren for hvem som har ansvaret.
• Sex med funksjonsnedsettelser kan fungere godt. Ungdom med positive følelser for
egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.
• Mange møter fordommer og myter om funksjonsnedsettelser. Dette kan få
konsekvenser for selvbildet, og begrense tilgangen på informasjon om seksualitet.
• Noen strever med å leve opp til forventinger om funksjonsevne og kjønnsroller, men
prosessen med å bli kjent med egen diagnose kan også gi økt mestringsfølelse.

Last ned rapporten:

Sex-som-funker

 

ungefunksjonshemmede.no