Årsmøte protokoll

Årsmøte_referat_FFMØ_2018

Årsmøte 3. mars 2018

Her er bilde av det nye styre i FFMØ.

Foran fra venstre nestleder Ada Karete Hansen, kasserer Aud Olga Berg, sekretær Elisabeth Jensen, bak fra venstre, styremedlem Tina Buckholm, styremedlem Inger Lise Ringstad, og leder Herman Holthe.

Sak 01/17 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Godkjent

Sak 02/17 Valg av møteleder og referent
Møteleder: Herman
Referent: Tina

Sak 03/17 Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokollen
Inger Lise og Inger Lise

Sak 04/17 Årsberetning 2017
Ingen innsigelser til årsberetningen.
Kommentar: når det gjelder arrangementene vi holder går alt med underskudd bortsett fra stoltrimmen som gir penger til lokallagskassa.

Sak 05/17 Regnskapet for 2017
Først i mars hadde styret oversikt over kontoen til foreningen.
Utfordringen oppstod pga. at det måtte opprettes en ny konto som ikke var knyttet til en privatperson. Dette har det blitt ryddet opp i.

Regnskapet er gjennomgått og godkjent.

Sak 06/17 Budsjett 2018
Det er første året det blir satt opp et budsjett for FFMØ. Tidligere år har det ikke blitt gjort.

Budsjettet er gjennomgått og godkjent.

Sak 07/17 Innkomne forslag:
– Retningslinjer og arbeidsoppgaver for styre, samt styrehonorar og kjøregodtgjørelse for styremedlemmer

Herman har kommunisert med Fylkeslaget i Buskerud og utarbeidet et forslag til oppgaver og ansvar for tillitsvalgte i FFMØ Østfold.

Det fremmes et forslag om godtgjøring for styremedlemmer som nevnt i oversikt over oppgaver og ansvar.

Forslaget vedtas av årsmøtet.

Justere egenandel i forbindelse med arrangementer som inkluderer familiemedlemmer. Begrunnelsen for forslaget er et ønske om å minimere underskuddet som kommer som et resultat av arrangementene.

Forslaget vedtas. I forkant av de ulike arrangementene setter styret egenandeler som det vil bli godt informert om i invitasjoner.

Sak 07/17 Valg

Herman – fortsetter som leder ett år til
Ada – ny nestleder og ungdomskontakt for to år – godkjent
Elisabeth -ny sekretær
Aud – fortsetter som kasserer ett år til
Tina -fortsetter som styremedlem ett år til
Inger Lise -fortsetter som styremedlem ett år til
Bjørn -utgår
Ole Petter -revisor
Valgkomité -fortsetter