Søke forskningsmidler fra Exrastiftelsen gjennom FFM ?

Send en kortfattet søknad til FFM innen 22.mai.

Formålet med ordningen

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Mer informasjon og retningslinjer: extrastiftelsen.no

Kortfatted søknad sendes på epost til: ffm@ffm.no

Del