Rapport fra et ekspertutvalg som har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

Utvalget har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken for å møte fremtidens utfordringer – blant annet som følge av flere eldre. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området. 

Utvalget har blant annet foreslått å gjøre visse justeringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune, men hovedmodellen ligger fast. Utvalget har også foreslått flere tiltak for å effektivisere dagens formidling – herunder å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet på dette området.

Mer info om utvalget og nedlastning av rapporten: regjeringen.no