Rehabiliteringssteder

Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Tjenestetilbudene og ytelsene skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemning eller kronisk sykdom. Tilsvarende for personer som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

Les hele forskriften her www.lovdata.no

Hvordan søke?

Dersom du ikke er innlagt på sykehus og vil søke om opphold ved en privat rehabiliteringsinstitusjon må du henvende deg til din fastlege. Søknaden skal være på eget henvisningsskjema, som legen din bør ha. Les mer på Sentral enhet for rehabilitering

Rehabiliteringssteder for Muskelsyke:

Beitostølen helsesportsenter  er en frittstående helseinstitusjon (stiftelse) som har rehabilitering av barn, unge og voksne med temporære og kroniske funksjonsnedsettelser som arbeidsområde og fagfelt.

CatoSenteret ønsker å tilby et helhetlig rehabiliteringstilbud. De legger derfor vekt på hvordan man skal kunne klare seg i hjemmesituasjoner, i studier eller i arbeidslivet. Samtidig vil de gi inspirasjon til å bruke naturen og sosiale fritidsaktiviteter i ditt eget nærmiljø.

Unicare Rehabilitering –  Rehabilitering til personer med nevrologiske eller nevromuskulære sykdommer

Rehabiliteringssenteret, Nord-Norges Kurbad tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå enten individuelt eller i grupper. Både fastleger, spesialister og sykehus kan henvise personer til oss med forskjellige diagnoser.

Boken Habilitering retter seg mot studenter og fagpersoner fra et bredt spekter av helsefaglige, pedagogiske og sosialfaglige fagområder som arbeider for mennesker med funksjonshemning, og den vil være nyttig for mennesker med funksjonshemning og deres familier som ønsker bedre innsikt i grunnlaget for habiliteringsarbeid. Kan kjøpes her: Gyldendal norsk forlag

ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester. 800 300 61.

Oppdatert 2019