Utmåling av assistansebehov

I lovverket står det at kommunen skal «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.» Beskriv derfor livssituasjonen din, hvordan du bor, og hva som er viktig for deg. Beskriv hvordan funksjonshemningen påvirker deg, fysisk og praktisk i hverdagen. Vær konkret på hvilke oppgaver du ikke mestrer. Det kan være lurt å ta utgangspunkt i en dårlig dag. Dette blir en funksjonsbeskrivelse som beskriver hvordan funksjonstapet ditt påvirker kroppen din noe som er mye mer utfyllende enn en diagnose.

Når du skriver søknaden om assistanse, kan du tenke deg at du skal gi saksbehandleren argumenter for å gi deg den assistansen du har behov for. Det betyr at du må være ærlig i forhold til funksjonstapet ditt, hva du mestrer og ikke mestrer.

Saksbehandlere legger vekt på å dekke primære behov, derfor er det viktig å legge vekt på assistanse du trenger til dagliglivets gjøremål; dvs. kle på seg, spise, gå på do osv. Dette betyr i praksis at du ikke bør skrive at du ønsker hjelp til å gå på pub på lørdagskveldene, men at du har behov for assistanse til for eksempel forflytning til toalettet ved aktiviteter utenfor huset.

Bevaring av helse og funksjon lengst mulig er også viktig, der er derfor viktig å beskrive hvordan slitsomme ting virke på deg. Ikke skriv at du ikke gidder å vaske kopper etter at du har laget middag, men forklar at på grunn av trettbarhet som følge av funksjonshemningen ikke har overskudd til å ta oppvasken. Det betyr det samme, men er mer forståelig for en saksbehandler.

Det kan være vanskelig å vite hvor mange timer man skal søke om. Hvor lang tid tar det egentlig å bli kledd på av en assistent? Hvor lang tid tar det å vaske huset. Det kan være lurt å ta for seg en uke og skrive opp det man ikke klarer selv, eller som krever store anstrengelser. Dette lager du et oppsett over.

Oppgave:
Tenk igjennom en vanlig uke.
Hvilke oppgaver er slitsomme?
Hvilke oppgaver gjør partneren din?
Hvilke ting lar du være å gjøre fordi de er for slitsomme?
Bruk god tid til å notere for deg selv.
Snakk sammen i gruppen i par eller gruppen etterpå.

Når du har gått igjennom hvilket assistansebehov du har vil du ha et godt grunnlag for å lage en oversikt over hvor mange timer du trenger til hva. Et eksempel på et slikt oppsett kan være:

Behov for assistanse
Praktisk bistand person og helsehjelp
Morgenstell 12,5 t
Kveldstell 10,5 t
Måltider 3,5 t
Følge lege mv 13 t
Samlet timer Praktisk bistand person/helsehjelp 39,5 t
Praktisk bistand hushold
Vanlig renhold 1t
Handling, kontakt m offentlige institusjoner, mv 1t
Samlet timer praktisk bistand hushold 2 t
Samlet timer Tilrettelagt fritid 2t
Totalt timetall assistanse det søkes om 43,5t

Det er viktig med dokumentasjon av ditt behov. Dette vil styrke saken din. Spesialist kan si noe om diagnose, prognoser og hva som er viktig for at du skal bevare funksjon så lenge som mulig. Fastlege, ergoterapeut og fysioterapeut er andre du kan spille på lag med. En kartlegging av assistansebehov kan være fint å gjøre når du er på en rehabiliterings institusjon. De har verktøy som kan hjelpe i prosessen, og de kan gi viktig dokumentasjon som du kan bruke i søknaden din.