Hva er egentlig BPA?

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Det betyr at de tjenestene du har fått utmålt fra kommunen, for eksempel hjemmetjeneste og støttekontakt, kan omgjøres til BPA timer.

Når du har BPA blir du en arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold i forhold til dine behov. Du får større frihet i hverdagen, og et større ansvar for ditt eget assistansebehov. Som oftest er det et firma eller kommunen som har arbeidsgiveransvaret for assistentene.

Du kan styre alle timene dine selv, eller kombinere brukerstyrt personlig assistanse med for eksempel nattjeneste i kommunens regi – hvis du trenger bistand på den tiden av døgnet. All erfaring viser imidlertid at ordningen fungerer mest fleksibelt når brukeren styrer de fleste timene selv. Målet er at arbeidsleder får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

BPA ble rettighetsfestet 1.1.20154. Rettighetsfestingen gjelder ikke alle. Rettighetsfestingen gjelder den som har behov for mer enn 32 time bistand per uke. Dette timetallet kan inkludere hjemmetjeneste, støttekontakt, og avlastning. Hjemmesykepleie kan også inngå i et BPA vedtak, hvis det er hensiktsmessig/forsvarlig. Det skal mye til for at dette ikke er forsvarlig¨. En god grunnregel er at det du kunne gjort selv hvis du ikke hadde funksjonshemning, kan og gjøres av en BPA assistent.

Hvis du har behov for mer en 26 timer, har du krav på BPA hvis kommunen ikke kan bevise at det bli billigere å få assistansen ved ordinære tjenester. Du må ha behov for tjenester i mer en to år, for å komme inn under rettighetsfestingen. Med dette menes at du har en funksjonshemning som er varig. Ved midlertidig funksjonsnedsettelse, for eksempel etter en operasjon får du ikke innvilget BPA, men kan få assistanse fra hjemmetjenesten eller hjemmesykepleien. Rettighetsfestingen gjelder også hjemmeboende barn som har behov for assistanse i mer enn to år, og som har behov for mer enn 32t assistanse.

Selv om man ikke faller inn under rettighetsfestingen kan man få BPA, hvis dette er hensiktsmessig for deg. Kommunen skal vurdere ditt på individuelt grunnlag.

Det å søke om assistanse er en prosess. Rent bokstavelig, fordi det tar tid. Finne ut hvem man skal søke til, skrive søknaden, den skal behandles, det skal skrives et vedtak. Når du har fått vedtaket må du avtale med de som skal være arbeidsgiver for dine assistenter, enten det blir kommunen eller et firma. Du må være forberedt på at det tar tid fra du melder behovet til assistansen er på plass i hjemmet.

Oppgave:
For par som har assistanse:

  • Hvordan syns dere det fungerer?
  • Er det noe dere har behov for å endre?
  • For par som ikke har assistanse:
  • Ønsker dere assistanse?
  • Hvordan ville dette påvirke dere?

Bruk god tid til å notere for deg selv.
Snakk sammen i gruppen i par eller gruppen etterpå.