Assistanse i hverdagen

Du må ta kontakt med kommunen for å søke om assistanse i hverdagen. De fatter et vedtak om ditt behov for praktisk og eller personlig bistand fra kommunen.

I dette vedtaket sier de noe om omfanget av assistanse behovet ditt og hvordan dette behovet skal dekkes/hvilke tjenester du får. Ofte så er behovet utmålt i timer bistand. Kommunen har plikt til å behandle en skriftlig søknad, og gi et skriftlig svar på søknaden. Hvis du ikke får innvilget det du mener du har behov for har du rett til å anke, først til kommunen deretter til fylkesmannen.

Det er flere måter å få assistanse fra det offentlige. Tradisjonelle tjenester kommunen tilbyr er: Hjemmetjeneste, Hjemmesykepleie og Støttekontakt. Hjemmetjeneste og hjemmesykepleie er knyttet til aktiviteter i hjemmet. Støttekontakt brukes utenfor hjemmet, for at personer skal kunne ha et sosialt liv og en meningsfylt fritid. Hvis det er behov for det kan kommunen også innvilge avlastning hvis omsorgsbyrden er stor. Brukerstyrt Personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av tjenester fra kommunen. Du kan få hele eller deler av vedtaket ditt som BPA.

Disse tjenestene skal dekke assistanse du har behov for til dagligdagse aktiviteter og fritid. Når du skal velge hva du skal søke om er det viktig å tenke igjennom hvor mye ansvar du vil ta, og hvor mye frihet du ønsker. De tradisjonelle tjenestene krever mindre av deg, enn BPA. Samtidig gir BPA større frihet enn de tradisjonelle tjenestene. Hva som passer deg og ditt liv best vet bare du. Dette kommer vi tilbake til i et senere kapittel.

Assistanse knyttet til arbeid og utdanning gis gjennom NAV: Funksjonsassistanse (FA) er assistanse knyttet til arbeidet. Mentor kan man få mens man studerer hvis man har fått støtte fra NAV.

Hjelpemidler er også en form for assistanse fordi hjelpemidler bidrar til at oppgavene i hverdagen blir mindre slitsom. Dette er noe som kan være lett å glemme. En rullestol eller el-stol kan gjøre en oppgave som å handle mindre uoverkommelig.

Det er ikke sikkert at dere opplever at funksjonstapet er så stort at det er nødvendig å søke kommunen om bistand til praktisk arbeid. For noen kan det være aktuelt å leie inn assistanse til for eksempel husarbeid for å lette hverdagen for begge parter. Det er mange par, som ikke har en funksjonshemning, som velger å sette bort rengjøring til et firma, eller velger å abonnere på en «matkasse» for å få hverdagen til å gli bedre. Dere må snakke sammen i forhold til hva dere finner mest hensiktsmessig for dere.

Oppgave:
Opplever dere å ha et assistansebehov?
I hvor stor grad vil dere ha utenforstående inn i hverdagen?
Hvilken type assistanse tror dere ville passe best for dere?

Bruk god tid til å notere for deg selv.
Snakk sammen i par eller gruppen etterpå.