Hvordan er det å bli eldre med en sjelden diagnose?

Frambu inviterer personer over 50 år med en sjelden diagnose til kurs fra 29. august til 1. september 2016. Kurset vil handle om utfordringer som følger med det å bli eldre med en sjelden diagnose og hvordan man kan møte disse. Søknadsfrist er 15. juni.

Aktuelle diagnoser: 
• Arvelige ataksier
• Arvelige polynevropatier (Charcot- Marie- Tooths sykdom)
• Dystrofia myotonika type 1 og 2
• Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Gauchers sykdom
• Hereditær spastisk paraparese
• Klinefelters syndrom
• Klippel- Trenaunays syndrom
• Mitokondriesykdommer
• Møbius syndrom
• Muskeldystrofi
• Nevrofibromatose type 1 og 2
• Pompes
• Schwannomatose
• Spinal muskelatrofi
• Turners syndrom.
• Trippel X
Dersom din diagnose ikke er nevnt, ta kontakt med Frambu for å avklare om dette likevel kan være et aktuelt kurs for deg.)

Målgruppe:
Voksne med en av de aktuelle diagnosene over 50 år
(Ved behov for praktisk hjelp kan også ledsager eller assistent delta)

Kursets målsetning:
Frambu har til hensikt å styrke deltakernes evne til og motivasjon for å møte de utfordringene som følger med å bli eldre med en sjelden diagnose. Vi sikter også mot å bidra til økt sosialt nettverk.

Program for kurset og påmelding
Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no
Du kan også ringe Frambu på telefon 64 85 60 00.