Invitasjon til opphold for barn med muskelsykdommer på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS)

BHSS arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke et opphold for barn og unge i aldersgruppen 6-12 år med ulike former for muskelsykdommer. TIDSPUNKT: Mandag 5. til lørdag 24. September 2016. SØKNADSFRIST: 15. mai

Mål for opphold

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet for barn/ungdom er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte, for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet har stort fokus.

Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling. 

Søknad

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Det bør vedlegges relevante epikriser og/eller informasjon fra annet fagpersonell – for eksempel fysioterapeut, sosionom eller lærer. Henvisning/søknad fra sykehus/spesialisthelsetjenesten sendes rett til BHSS. Søknader/ henvisinger fra fastlege sendes til regional koordinerende enhet i egen helseregion.

 

Kontaktinformasjon: Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen. Tlf: 61340800