Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Formålet med omorganiseringen er å effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning. Med å samle klagebehandlingen i et nasjonalt klageorgan vil regjeringen legge grunnlaget for en mer robust, kostnadseffektiv og brukervennlig klagebehandling.

Sammenslåing av enheter som driver med klagesaksbehandling

Helseklage vi bestå av etater og enheter som behandler klagesaker:

Sekretariatet for Pasientskadenemnda
Sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet
Sekretariatet for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd
Sekretariatet for Apotekklagenemnda
Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet (bla. førerkortsaker)
Klagesaksbehandling i HELFO (overføringen fra HELFO til Helseklage er utsatt til 1.1.17)

Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemndene opprettholder sine uavhengige stillinger.

Hvilken betydning får opprettelsen av Helseklage for brukerne?

Omorganiseringen skal gjennomføres slik at brukerne blir minst mulig berørt. Arbeidsoppgavene vil bli videreført i det nye klageorganet (klagesaksbehandling og rettssaker).

Les mer om hvilken saker/sakstyper som behandles av det nye organet på:  http://www.helseklage.no/

Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet