Overgangen fra ungdomsskolen til videregående

Når ungdom skal over fra ungdomskolen til videregående møter de en del strukturelle utfordringer. Ansvaret for grunnskolen ligger hos kommunen, mens videregående skole er fylkeskommunen sitt ansvar.  Regelverket er annerledes. I grunnskolen har elevene en rett til å komme inn på nærskolen. Det gjør at overgangen fra barnehage til barneskole, og overgang fra barneskole til ungdomsskole kan begynne tidlig. Når elever skal over på videregående må de søke om opptak på den linjen og skolen de ønsker å komme inn på. Ingen er garantert å komme inn på førstevalget sitt.  Svaret på hvilken skolen han har kommet inn på, får eleven en gang i løpet av sommeren. Det kan bli knapp tid for å få tilrettelagt skolen.

Særskilt inntak

Elever med særskilte behov pga funksjonshemming kan søke om fortrinnsrett. Denne retten gjelder i utgangspunktet for de som har rett på spesialundervisning.  Det er allikevel mulig å søke hvis man har behov for særskilt tilrettelegging som følge av fysisk funksjonshemming. God dokumentasjon er viktig for å nå fram med dette.

Ungdomskolen må melde ifra til Fylkeskommunen før 1. oktober, slik at Fylkeskommunen vet at det er en elev med funksjonshemming som søker om plass. Skolen kan ikke videresende denne informasjonen uten elevens samtykke.

Hvis skolen ikke tar initiativ til å varsle fylkeskommunen, bør foreldre og eleven gjøre det. I forkant er det viktig å ha samlet dokumentasjon på hvorfor du trenger å få særskilt opptak til en studieretning. Bruk ansvarsgruppen og HABU slik at de kan bidra med nødvendig dokumentasjon.

Valg av studieretning

Det er viktig at elever som har en funksjonshemming tenker nøye igjennom hvilke studieretning de velger.  Eleven skal klare å følge undervisningen, og mestre eventuelle fysiske krav linjen krever. Har man valgt en yrkesfaglig studieretning, er det viktig å tenke igjennom om dette er et yrke man kan jobbe med.

Rådgiver på skolen kan hjelpe eleven med å finne ut hvilke studieretninger som kan være aktuelle i forhold til interesser. Selv om en studieretning virker spennende, er det ikke sikkert at det er mulig å gjennomføre skolehverdagen. Reglene for tilrettelegging i skolesituasjonen er annerledes på videregående. Bruk derfor god tid til å innhente informasjon om de ulike studieretningene. Det kan være verdt å besøke skolene, for å se hvilke som er fysisk tilrettelagt for dine behov.