Overgang fra barnehage til skole og fra skole til skole

For barn som har behov for spesiell tilrettelegging er det ekstra viktig at overgangene blir tatt på alvor og nøye planlagt. Overgangene kan være kritiske, og det får store følger dersom de ikke blir gjennomført på en god måte.

En god overgang kan være med på å sikre en god skolehverdag. I veilederen Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole kan man lese mer om samarbeidet mellom barnehage og skole. Veilederen inneholder tips og råd om hvordan man kan gjøre overgangen så god som mulig for barnet.

Det er nødvendig å forberede overgangen i god tid i forveien. To år før skolestart er et minimum for barn som trenger tilrettelegging. Kontaktpersoner fra barnehage, skole, SFO og andre aktuelle instanser må opprette en dialog på et tidlig tidspunkt for å kunne sikre en god overføring av informasjon og et godt samarbeid.

For barnet er det viktig å ha en positiv start på skolen. De fleste barnehager tilbyr en skolestartergruppe for 5-åringene det siste barnehageåret. Her får de øvd seg på skolerelaterte oppgaver og blir introdusert for hvordan skolelivet er. Det er viktig at barnehagen legger til rette for barn med funksjonsnedsettelse slik at de får en likeverdig del i dette opplegget.  I brosjyren” Med spent forventing” finnes mer informasjon om hva som er viktig å tenke på i forbindelse med overgang barnehage – skole.

En skole for alle

Fellesskolen i Norge har som mål at alle barn skal få opplæring i samme skole. Det gjelder også barn som har en funksjonshemming. Sentrale prinsipper er likeverd, inkludering og tilpasset opplæring. Dette innebærer at opplæringen skal være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. Et likt tilbud til alle gir ikke et likeverdig tilbud – for å kunne gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring.

Prinsippet om likeverd er i opplæringssammenheng svært viktig. I «Læreplanverket for kunnskapsløftet» omtales likeverd som likeverdige muligheter. Dette handler om at opplæringen skal være for alle barn og unge. Opplæringen må derfor ha et stort rom for tilpasning.  Dette arbeidet må gå ut ifra elevens evner, forutsetninger, bakgrunn og interesser Det er derfor viktig at hensynet til felleskap og inkludering ivaretas, og det vil være viktig at elevene møter utfordringer som de kan strekke seg etter.

Rett til tilpasset arbeidsplass

Alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Dette fremgår i Opplæringsloven §9A-2 tredje ledd som sier følgende: «Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov.» Skolen har ansvaret for å sørge for at det vurderes om elevene har en arbeidsplass som er tilrettelagt deres behov.

Denne bestemmelsen er gjeldende for alle elever, også for elever med funksjonshemminger.  Arbeidsplassen skal være slik at den ikke gir eleven plager eller skader i skjelett, muskler eller sanseapparat, og at det ikke er en hindring for elevens muligheter for læring.  Bestemmelsen innebærer at alle elever har krav på ekstra utstyr, inventar og læremidler som er nødvendig for at de skal kunne få et tilfredsstillende utbytte av undervisningen.