Omsorgspenger

Omsorgspenger

Dette er «sykepenger» foreldre får utbetalt hvis de må være hjemme med sykt barn. Foreldre som har fravær fra jobb fordi barnet trenger oppfølging for eksempel til lege, HABU, ansvarsgruppemøter kan få omsorgspenger for dette.

Omsorgspenger betales av Nav. Det utbetales tilsvarende tapt lønn når man er borte fra arbeid, fordi barn eller barnepasser er syke. Pengene betales til alle som har varig omsorg for barn under 12 år når barnet er syk og trenger tilsyn og pleie. Dette gjelder altså uavhengig av stort omsorgsbehov. Dersom barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Det er begrenset hvor mange dager man får omsorgspenger for.

  • 10 dager per kalenderår.
  • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn.
  • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen.
  • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn.

Hvis du har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan du i tillegg få ti stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når du er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.