Oda

Oda fra Trondheim er 13 år og går i 7 klasse. Hun har personlige assistenter som er ansatt i Uloba. Assistenten kommer hjem til henne hver morgen hvor hun får hjelp til morgenstell og pustehjelp. På skolen har Oda rett til spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 9 timer i uken. Disse timene er fordelt utover hele uken hvor Oda jobber sammen med en spesialpedagog.

Foreldrene har god erfaring med ansvarsgruppemøter i forbindelse med overgang fra barneskole til ungdomsskole. Skolen har lagt til rette for at overgangene skal gli så godt som mulig. Foreldrene synes det har vært svært positivt at de har sluppet å starte på nytt.

Skolen er universelt utformet, og Oda forteller at hun kommer seg frem dit hun ønsker. Foreldrene til Oda opplever at skolen har vært lydhør, og at de har fått god hjelp til å gjøre skolehverdagen så bra som mulig.  Oda forteller selv at skolen har lagt til rette med blant annet dobbelt sett med bøker, alternative gymtimer, og muligheten til å være inne i friminuttene på vinteren.

Oda har vedtak på skoleskyss, hvor hun blir kjørt med taxi til og fra skolen. Assistentene er med og får alt som skal være med inn i bilen, for så å følge Oda til skolen. Skoleskyssen kan brukes når Oda trenger den. Om sommeren velger hun hun ofte å kjøre med el- stolen til skolen. Om vinteren kan dette være vanskelig på grunn av mye snø og glatt føre.

Bruk av PC på skolen

Det kan være små ting i hverdagen, som for eksempel skriving for hånd som er svært energikrevende. Oda nevner at en av de tingene hun er fornøyd med er at hun får bruke datamaskin gjennom hele skoledagen. For henne fungerer det godt å bruke datamaskin til notater, tentamener, prøver og eksamener. Oda sparer mye energi på dette, og den energien kan hun bruke på andre, viktigere oppgaver i skolen.  Ved oppgaver der det kreves at det skrives for hånd, får hun skrivehjelp, dvs at noen andre skriver det hun sier. Pc er et eksempel på et pedagogisk hjelpemiddel som det er skolens ansvar å skaffe.

Skoleskyss

Mange elever får tildelt taxikjøring til og fra skolen. Dette kan være et viktig tiltak for å lette den totale belastningen i skolehverdagen.  Selv om eleven er i stand til å komme seg til og fra skolen kan det være så krevende at det er lite energi igjen til å lære og være sosial mens man er på skolen.

Gratis skoleskyss er hjemlet i Opplæringsloven § 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke: «Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden. Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfatter ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga.»