Ny forskning støtter Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

I den kvalitative studien «Kroppen min – andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv» har forskerne Tonje Gundersen, Cecilie B. Neumann (Institutt for sosialfag, HiOA) og Cathrine Egeland (AFI) utforsket hvordan det er å motta og å yte assistanse i relasjoner mellom mennesker med funksjonsnedsettelser og kvinner som arbeider som deres assistenter. De har særlig vært opptatt av hvordan kropp, intimitet og seksualitet håndteres og forhandles. 

Forskningsrapporten viser at BPA er en god ordning, og at ordningen bør utvides og videreføres.
Forskerne belyser også forhold som hindrer ordningen i å oppfyllet målet.

Studien er basert på intervjuer med 11 personer med fysiske funksjonsnedsettelser, med seks personer som jobber som assistenter, og med fem representanter for ulike firmaer og kommuner som organiserer borgerstyrt personlig assistenttjenester (BPA) og/eller omsorgstjenester. I tillegg har de observert samhandlingen mellom syv assistenter og deres arbeidsledere. Målet med studien har vært å fremskaffe kunnskap som kan bidra til god praksis i relasjonen mellom mottaker og yter av assistanse.

Mer om prosjektet og forskningsrapporten finner du her:  Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer om BPA:  uloba.no