I dag 3.desember er det FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

FFMs leder Tone I. Torp markerer dagen med å delta på møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Tema er: « pasientens helsetjeneste – status etter ett år».

12. desember 2013 gjennomførte Helse- og omsorgsdepartementet et møte med brukerorganisasjonene om dette temaet:

Regjeringen ønsker å utvikle tjenestene i en mer brukerorientert retninger. Dette betyr at behov og forventninger hos pasienter, brukere og pårørende skal være et utgangspunkt for beslutninger og tiltak. Helse- og omsorgsdepartementet vil involvere brukerne og deres organisasjoner, og legge til rette for at de kan medvirke aktivt i tjenesteutforming, i eget behandlingsopplegg og i hvordan tjenesten kan utvikles for å gi bedre service og tilgjengelighet”.

Nå har det gått ett år. Det samlede innholdet i pasientens helsetjeneste må defineres gjennom meldinger til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet, primærhelsetjeneste, folkehelse, nasjonal helse- og sykehusplan, gjennom endringer i lovgiving og gjennom regjeringens øvrige helsepolitiske satsinger på psykisk helsevern, rus, fritt behandlingsvalg og rehabilitering.

Tone er redd for at FFMs diagnoser/sjeldne diagnoser havner bakerst i dette planarbeidet.
 – vi må sørge for at det ikke skjer, sier hun.