Nytt mandat er utarbeidet for redaksjonskomiteen i Foreningen for muskelsyke (FFM)

Det nye mandatet ble behandlet i FFMs sentralstyre 29.10.14

Mandat for Redaksjonskomitéen i FFM

Behandlet i Sentralstyret 29.10.14.

Redaksjonskomitéen skal være et rådgivende organ for Muskelnytt, nettsider og annen informasjon.

Grunnlaget for komitéens vurderinger av Muskelnytts redaksjonelle profil og totale innhold skal være Redaktørplakaten, Vær varsom plakaten og FFM`s verdigrunnlag og vedtekter.

Sammensetning

Medlemmene i redaksjonskomiteen velges på landsmøte i hht. vedtektene.

Sammensetningen av redaksjonskomitéen bør være muskelsyke og muskelsykes pårørende, unge og eldre, gående og rullestolbrukere som har interesse for dette arbeidet.

Samarbeid med FFM sentralt (som er utgiver, ansvarlig for Muskelnytts økonomi og ansvarlig for ansettelse av redaktør)

Redaksjonskomitéen og redaktør bør ha en fast kontaktperson i FFM`s sentralstyre som får relevant informasjon ved behov. FFM`s sentralstyre bør innhente komitéens synspunkter om forhold som angår tidsskriftet/nettsiden.

Arbeidsform

Redaktør og redaksjonskomite har nettmøter (Skype) to ganger før hvert nummer av Muskelnytt utgis. (totalt 8 møter per år) Redaktøren innkaller til møtene, sender ut møteoversikt til alle for en periode fremover – og er også møteleder.  Komiteens oppgave vil være å drøfte stoff og ideer til kommende utgivelse – og komiteen vurderer kommende nummer av bladet side for side når dette foreligger i pdf-fil.

Komiteen bør gi råd i enkelte prinsipielle spørsmål om innhold, vinkling, redigering og layout av bladet.

Kontakten med de medisinskfaglige miljøene bør være tett.

Referat fra møtene sendes kontrollkomiteen i FFM og kontoret sentralt. 

Last ned: Mandat for redaksjonskomiteen i FFM