Duchennes muskeldystrofi

Personer med Duchennes muskeldystrofi har fått betydelig bedre livskvalitet de siste 20 årene. Ny forskning gir også håp om en årsaksrettet behandling i fremtiden. Det går frem av en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Duchennes muskeldystrofi er en av de mest alvorlige muskelsykdommene i barnealder. Ny behandling de siste tjue årene har imidlertid bedret både livskvalitet og levetidsutsikter betydelig. Men forlenget overlevelse skaper også nye problemstillinger og behov for både personer med diagnose, pårørende og hjelpeapparat.
I artikkelen "Duchennes muskeldystrofi" beskriver Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen og Magnhild Rasmussen hovedtrekk ved diagnosen og dagens behandlingstilbud. De ser også fremover og går gjennom mulige fremtidige behandlingsalternativer.

Kilde: www.frambu.no

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14 20014