Har du en prosjektidé?

Da er det mulig å søke prosjektmidler hos Extrastiftelsen i samarbeid med FFM, som er godkjent søkerorganisasjon, frist for å sende kort prosjektbeskrivelse til FFM:  1.mai 2014

Det kan søkes om midler til definerte prosjekter. Det bevilges midler til tre virksomhetsområder:

    * Forebygging

    * Rehabilitering

    * Forskning

Les mer på www.extrastiftelsen.no

Forutsetningen for at søknaden skal kunne formidles gjennom FFM, er at resultatet av prosjektet vil bli relevant for nevromuskulære diagnoser, og at søknaden tilfredsstiller kravene til kvalitet og gjennomførbarhet.

Faglige kvalitetskrav til søknadene:

Følgende krav stilles til prosjektets faglige kvalitet:

    * Faglig kompetanse i styringen av prosjektet

    * Klare mål og forventede resultater

    * Gjennomførbarhet

    * Tidsplan for gjennomføringen

    * Budsjett og finansieringsplan for de år som prosjektet skal vare

 

Send en kort prosjektbeskrivelse innen 1.mai 2014 til ffm@ffm.no
som inneholder:

  • Hvem som skal være ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet
  • Bakgrunn – hvorfor er dette prosjektet viktig å gjennomføre?
  • Kort om virkemidler for gjennomføring
  • Tidsplan, antall år, årsverk, kostnad
  • Mål og forventede resultater

 

Dersom FFM finner den korte prosjektbeskrivelsen tilfredsstillende nok til at vi vil inngå et samarbeide, vil vi be om at det utarbeides en endelig prosjektbeskrivelse innen 30.mai –  i samarbeid med oss.