FFMs Høringsuttalelse vedrørende forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd (2014)

FFM støtter i hovedsak de foreslåtte tilpasningene. Vi har to punkter som vi synes er viktige at blir endret i forslaget til tilpasninger. Dette for å sikre at unge funksjonshemmet får en uførepensjon det er mulig å leve av. 

Foreningen for Muskelsyke (FFM) støtter i hovedsak de foreslåtte tilpasningene. Vi har to punkter som vi synes er viktige at blir endret i forslaget til tilpasninger. Dette for å sikre at unge funksjonshemmet får en uførepensjon det er mulig å leve av.

  • Personer som ikke har gjennomgått aap må også få muligheten til å få 40% uføretrygd
  • Åpningen for at personer som er over 36 år og ikke har jobbet mer en 50 % kan få innvilget ung uføre-tillegg hvis funksjonshemningen oppsto før fylte 26 år må opprettholdes

 

Bakgrunnen for at vi trekker fram disse to punktene spesielt er at nevromuskulære sykdommer fører til at funksjonstap kommer ved ulik alder. Hos mange av våre diagnoser kommer en sakte progresjon fra sen pubertet/tidlig 20 årene. Det gjør at mange går igjennom vanlig skolegang og studier før funksjonstap blir så stort at de ser at de har behov for delvis uføretrygd. Regelverket for aap tilsier at man i hovedsak ikke får støtte til studer før man er 26 år. Dette betyr i praksis at etter endt studier vil en funksjonshemmet som har finansiert studiene selv miste retten til uføretrygd hvis han kan jobbe 60%, mens en person med samme diagnose og funksjonstap som har gått på aap vil få innvilget uføretrygd  hvis han kan jobbe 60%. Vi ser det som svært urettferdig, og en oppfordring til å gå et år på aap når det ikke er nødvendig, for å opptjene seg retten til uføretrygd. Vår erfaring fra ungdomsgruppe er at mange avklarer sin arbeidsevne gjennom studier eller egne arbeidsforsøk, før de søker om uføretrygd.

 

I dagens regelverk kan man få tilstått ung uføretillegg hvis man ikke har jobbet mer en 50% selv om man er over 36 år. Vi ber om at dette må opprettholdes, da vår erfaring er at det kan ta lang tid fra en diagnose oppstår til at vedkommende søker om uføretrygd. Dette gjelder spesielt muskelsyke kvinner med omsorgsansvar for barn, som må jobbe i deltidsstilling for å klare å være mødre på tross av funksjonshemningen. Når barna blir større, og de skal ut i arbeid, oppdager de at arbeidsevnen er redusert pga funksjonshemningen, og at de burde ha søkt om uføretrygd tidligere. Mange av våre medlemmer søker om uføretrygd etter fylte 36 år pga de har hatt et langt utdanningsløp (lengre enn normalt pga funksjonstap)med påfølgende aap periode, før de blir avklart til uføretrygd. Disse vil da ende med minste-trygd, selv om funksjonshemningen oppsto før fylte 26 år.

 

Vår erfaring er at definisjonen på pensjonsinntekt er uklart for våre medlemmer. Vi har hatt kontakt med flere som har måttet tilbakebetale uførepensjon som følge av differanse mellom lønnsinntekt og pensjonsgivende inntekt. Vi ber derfor om at dette må forklares på en forståelig måte for personer som får innvilget uføretrygd, og at regelverket knyttet til beregning av dette må være enkelt å følge. Det bør også være mulig å skille ut goder som i praksis er arbeidsplasstilrettelegging (hjemmekontor, Internett oa) slik at dette ikke blir regnet som pensjonsgivende inntekt hvis det er en nødvendighet for å kunne være i arbeid tross funksjonshemning.

 

Forøvrig synes vi det framlagte forslaget er bra. Vi er spesielt positive til at barnetillegget opprettholdes. Dette er viktig for å bekjempe barnfattigdom hos barnefamilier hvor en eller begge foreldrene mottar uføretrygd.

 

Vi ser det som positivt at man opprettholder muligheten til å beregne inntekt før uføre ut i fra den reelle inntekten man har i nåværende stilling i den stillingsprosenten man har, hvis det lønner seg for vedkommende. Dette er viktig for unge funksjonshemmede som kombinerer uføretrygd med lønnet arbeid, og da særlig for de som har blitt funksjonshemmet etter fylte 26 år, og som ikke har rett på ung uføre tillegget. Forskning viser at høy utdanning er en viktig for faktor for at funksjonshemmede skal få og beholde arbeid. For mange betyr dette at de vil ha en høyere inntekt enn det inntektsgrunnlaget de har opparbeidet seg, eller gitt ved ung uføre grunnlag Opprettholdelsen av denne ordningen sikrer at unge uføre kan tjene den reelle lønnen de har i sin stillingsandel, og at funksjonshemmede på lik linje med andre lønnsmottakere, kan ha lønnsøkning som følge av kompetansehevning og karrière.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Laila Bakke

Interessepolitisk talsperson

Foreningen for Muskelsyke