Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i revidert versjon

Fem år etter at den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft, er den revidert og foreligger i ny utgave. Merk deg gjerne de nye paragrafene som nå gjelder.

Den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft 1. januar 2009 for å gi juridisk beskyttelse mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Fem år etter at loven begynte å virke, ser Norges Handikapforbund stadig eksempler på at det fremdeles er stort behov for et sterkt lovverk som beskytter mot trakassering og utestenging. Funksjonshemmede barn blir tatt ut av vanlig undervisning eller blir sendt på spesialskoler, uten søsken og venner fra nærmiljøet sitt. Unge og voksne står utenfor arbeidslivet, til tross for ønsket om å jobbe. Mange opplever ikke å bli kalt inn til jobbintervju, hvis arbeidsgiver får vite om funksjonsnedsettelsen. Ikke minst er det ofte umulig å komme inn i offentlige bygg, som rådhus, skoler, butikker og kinolokaler, på grunn av trapper, terskler og mangel på heis og ramper, eller å reise med buss, tog, fly eller ferge, fordi transportmidlene eller holdeplassene, terminalene eller kaianleggene er utilgjengelige.

Ny lov uten styrket diskrimineringsvern

De endringene i diskrimineringslovverket som nå er gjort, har sammenheng med en revisjon av flere norske lover, blant annet de diskrimineringslovene som omhandler seksuell orientering, kjønn og etnisitet. Den nye versjonen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har samme formål og innhold som den gamle. Endringen innebærer dermed ikke en styrking av diskrimineringsvernet, men først og fremst endringer i dokumentets oppsett. Norges Handikapforbund kommer dermed til å fortsette å jobbe påvirkningspolitiske for å gjøre diskrimineringsvernet for mennesker med funksjonsnedsettelser bedre enn det er i dagens lovverk.

Verdt å merke seg

Det nye lovdokumentet er pedagogisk inndelt i kapitler etter tema, og er dermed noe enklere å lese enn det forrige. Den viktigste endringen for alle som ønsker å bruke lovverket til å sende klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet, er nok at numrene på paragrafene er endret. Dette er det verdt å merke seg, i og med at det betyr at klager ikke kan fremmes på bakgrunn av de samme paragrafene som før.

Manglende universell utforming av offentlige og private virksomheter, omtales i § 13. Skal du klage på et utilgjengelig inngangsparti til en kafé eller butikk – skal du dermed henvise til § 13. Opplever du trakassering, henviser du til § 8. § 14 omhandler universell utforming av IKT, som for øvrig har fått en egen forskrift som trer i kraft sommeren 2014.

Loven er tilgjengelig i sin helhet på lovdata:http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61

Kilde: nhf.no

En sjelden dag 2014

«Habilitering hele livet» er hovedtema for En sjelden dag 2014 som går av stabelen 28. februar 2014.

På linje med andre europeiske land settes sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden i Norge fredag 28. februar. En sjelden dag 2014 arrangeres av FFO i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Helsedirektoratet.

Sted:  Thon Hotel Opera, Oslo
Tid:   Fredag 28. februar 2014 kl. 10.00 – 16.00

Konferansen er gratis, og åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne tilstander og deres pårørende og fagfolk. Programmet er mangfoldig med innlegg fra både brukere, fagfolk og myndighetspersoner.

Aslak Bonde har takket ja til å være konferansier for arrangementet.

Dersom du ikke har mulighet til å delta, vil konferansen bli streamet (videooverført direkte). Du vil derfor kunne følge konferansen fra FFOs nettsider.

 

En internasjonal markering
 «En sjelden dag» er blitt en årlig tradisjon både nasjonalt og internasjonalt.
Eurordis har valgt «Join together for better care» som hovedtema. I Norge har vi valgt habilitering som rød tråd gjennom arrangementet.

Mer om den internasjonale markeringa er å finne på Eurordis sin nettside.

Programmet for arrangementet legges ut så snart det er klart. Brukerorganisasjonene og de nasjonale kompetansesentrene inviteres også til å ha stand.

FFO dekker reiseutgifter for én representant fra brukerorganisasjoner/grupper for sjeldne tilstander.

Påmeldingsfrist: 7. februar. Det vil være begrensninger på deltakelse, så det er derfor viktig at skjemaet fylles ut nøye. 
Bekreftelse på deltakelse sendes ut kort tid etter påmeldingsfristens utløp.

FFO håper mange vil være med på å markere denne dagen!

Last ned Invitasjon, Praktisk informasjon og påmeldingsskjema på www.ffo.no

Med fokus på pusten – kurs om lungeproblemer hos pasienter med nevromuskulære sykdommer

Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)16.06.2014 – til:17.06.2014 15:30. Sted: Ingeniørenes hus i Oslo

Hovedmålgruppen for kurset er fysioterapeuter som har oppfølging av barn eller voksne med progredierende nevromuskulære muskelsykdom. Andre interesserte er også velkommen til å delta.

Kurslokalene har universell utforming.

Konferansespråk: Engelsk og norsk.

Kursprogram og elektronisk påmeldingsskjema legges ut i 2014.

Påmeldingsfrist: 1.mai

Kursavgift: 600 kr

Mer informasjon og kontaktopplysninger: Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i Tromsø