Ny forskrift som lovfester rett til funksjonsassistent

Forskriften trådte i kraft 1.januar 2014. Forskriften åpner også for at funksjonsassistenten kan ha en annen arbeidsgiver enn personen med behov for assistanse. Det er særlig aktuelt dersom funksjonsassistenten også er brukerstyrt personlig assistent. Tilskudd til funksjonsassistanse kan i slike situasjoner utbetales til assistentens arbeidsgiver etter nærmere avtale med NAV.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.

Hvem kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Du kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn, og har behov for ordningen for å kunne være i jobb.

Hva er funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Ordningen dekker lønnsutgifter til praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer. Mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler må være klarlagt før behovet for funksjonsassistent kan bli vurdert. NAV utbetaler tilskuddet til funksjonsassistentens arbeidsgiver.

Varighet og omfang

NAV innvilger funksjonsassistanse for ett år av gangen. Antall timer vurderes individuelt.

NAV vurderer årlig, i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker, omfanget og varigheten av bistanden. Ved endringer i behovet for assistanse, eller når andre tiltak blir vurdert som mer hensiktsmessige, skal bistanden justeres eller falle bort.

Nyttig å vite

Assistenten skal ikke utføre dine ordinære arbeidsoppgaver, heller ikke ved sykefravær, ferier eller lignende.

Hvordan søker du?

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral eller NAV-kontoret ditt for nærmere informasjon.

Les også:  

Forskrift om arbeidsrettene tiltak mv. Kapittel 9A. Funksjonassistanse i arbeidslivet

Gledelige endringer for funksjonsassistanse-ordningen