Tilleggsproposisjon med gode signaler:

– 55 millioner til mer aktivitet blant funksjonshemmede

FFO er glad for at Regjeringen Solberg vil øke rammen for aktivitetshjelpemidler fra 25 til 55. mill. kroner fra 2014. Dette er en seier. Vi er også fornøyd med at stønaden til rimelige hjelpemidler gjeninnføres over folketrygden, og at folk ikke lenger må betale for disse selv.

Det framgår også av tilleggsproposisjonen at kriteriene for ordningen med aktivitetshjelpemidler skal drøftes med organisasjonene før de blir fastsatt. Aktivitetshjelpemidler er viktig for den enkelte på mange måter, ikke bare for å holde seg i form, men også for den rehabiliterende effekten. Det er også positivt at de vil lytte til brukerne i dette arbeidet.

8 millioner til rimelige hjelpemidler
I 2013 har funksjonshemmedes selv måtte betale for hjelpemidler til matlaging, spising og drikking, påkledning og personlig hygiene, noe som har fått store konsekvenser for mange.

– Det er bra at de vil sette av 8 mill. kroner til rimelige hjelpemidler i budsjettet for 2014. Dette vil gjøre hverdagen enklere for mange, sier generalsekretær Liv Arum.

Ny og enklere særfradragsordning
I tilleggsproposisjonen er det også gode signaler om at man vil beholde særfradraget for store sykdomsutgifter.  Her kommer det fram at regjeringen vil utrede en ny og enklere særfradragsordning, som skal være innrettet med sikte på at flere funksjonshemmede kan komme inn i arbeidslivet. FFO er spent på innretningen av ordningen, og håper på en god dialog med politisk ledelse i dette.

Regjeringen Solberg vil også styrke antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med om lag 1000 plasser i 2014. Det vil si fra 56 700 til 57 700 plasser.  Dette er også en god nyhet. 

– Vi hadde imidlertid forventet at kuttene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester hadde vært rettet opp. I tillegg er vi usikre på effekten av forslagene om økte egenandeler på helsetjenester, sier Arum på www.ffo.no.