Endringer i Opplæringslova

Stortinget har vedtatt endringer i Opplæringslova som berører elever med behov for spesialundervisning. 

Det er spesielt fire endringer som er viktige for Frambus brukere:

1. Skolen har nå fått plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning, det vil si at før skolen kan melde en elev til PP-tjenesten må de ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak for å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Plikten til å prøve ut tiltak vil ikke gjelde der det er åpenbart at eleven trenger vedtak om spesialundervisning.

2. Halvårsrapporten (for elever med vedtak om spesialpedagogiske tiltak) erstattes av èn årlig rapport. Det presiseres også at elevens utvikling skal vurderes ut fra mål i individuell opplæringsplan (IOP). I tillegg til èn årsrapport vedrørende spesialundervisningen, har også disse elevene rett på individuell vurdering i tråd med forskrift til opplæringsloven kap. 3.

3.  Det er nå innført en egen bestemmelse om samarbeid mellom skolen og andre aktører i helse- og sosiallovgivningen. Skolen er nå pliktet til å delta i arbeidet med individuell plan (IP) der det er nødvendig for å ivareta et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset hjelpetilbud.

4. Det er kommet en ny bestemmelse som gjelder bruk av personale som ikke er ansatt i undervisningstillinger. Dette gjelder personale som skal hjelpe til i opplæringen, men ikke ha ansvar for opplæringen. Målet er å sørge for at slikt personale ikke brukes feil i opplæringen og at de får riktig veiledning. Dette kan f. eks gjelde assistenter, vernepleiere, etc.

Endringene gjelder fra august 2013.

Les mer i Rundskriv F-04-13.

Kilde: www.frambu.no