Alderpensjon og levealdersjustering

I ny uføretrygdordning fra 2015 vil uføre fortsatt overføres til alderspensjon ved 67 år. Et stridsspørsmål er innføringen av levealdersjustering av uføres alderspensjon på linje med vanlig alderspensjon fra folketrygden. Dette vil FFO kjempe hardt i mot.

FFO er i mot dette fordi uføre ikke kan motvirke effekten av levealdersjusteringen slik yrkesaktive kan ved å stå lengre i arbeid. Det er derfor urimelig at denne gruppen skal få en avkortning i sin alderspensjon. 
Det var bred enighet i Stortinget at man måtte ha mer kunnskap om hvilke konsekvenser en slik innretning for uføres alderspensjon kan få. Det ble derfor bestemt å utsette beslutningen om at disse reglene skal gjelde for denne gruppen alderspensjonister eller ikke til 2018. Ut fra en helhetlig vurdering av utviklingen skal det besluttes om, og eventuelt hvordan, uføres alderspensjon videre skal skjermes for virkningen av levealdersjusteringen. 
Uføre må skjermes
FFO reagerte svært negativt da det i den nye regjeringserklæringen allerede er tatt standpunkt til at uføres alderspensjon skal levealdersjusteres på linje med alderspensjonen. 
Det er betenkelig at man ikke vil vente på en faglig vurdering som grunnlag for et politisk standpunkt. FrP har tidligere vært imot levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden både for alders- og uførepensjonister.
FFO håper det fortsatt finnes et flertall i Stortinget for å utsette denne bestemmelsen, og et flertall for å skjerme uføre på varig basis mot denne urettferdige innretningen.

Kilde:  www.ffo.no